Význam selekce CD 34+ progenitorů u nemocných s non-Hodgkinským lymfomem léčených vysokodávkovanou chemoterapií s následnou autologní transplantací krvetvorných buněk

flag

Klin Onkol 2001; 14(5): 163-169.

Souhrn:


Cíl:

 

Srovnání kinetiky a bezpečnosti při hojení a porovnání doby přežití bez relapsu/progrese nebo úmrtí (EFS) a celkového přežití (OS) u nemocných léčených pro non-Hodgkinský lymfom vysokodávkovanou chemoterapií a následně autolognu transplantovaných selektovaným versus neselektovaným štěpem.


Soubor a metodika:

Hodnoceno bylo celkem 35 pacientů, 12 nemocných bylo transplantováno štěpem po CD 34+ selekci , kontrolní skupina 23 neselektovaných pacientů byla vybrána (v poměru 1:2) tak, aby stav onemocnění v dobu transplantace odpovídal selektované skupine. Při statistickém zpracování neparametrických dat byl využit počítačový program EpiInfo 6, analýza přežití byla zpracována Kaplan-Meierovou metodou, pro statistickou významnost rozdílu byl použit log-rank test.


Výsledky:

 

  1. Medián při hojení v trombocytech nad 20x109/l byl ve skupinu neselektovaných pacientů 11 dní, ve skupinu selektovaných 14,5 dne (p<0,05) stejně tak byl signifikantní rozdíl v mediánu při hojení v trombocytech nad 50x109/l –15 vs 22 (p<0,05). Rovněž medián při hojení v granulocytech nad 0,5 x109/l byl signifikantně nižší ve prospěch neselektované skupiny (10 dnů proti 11), stejně pak v leukocytech nad 1,0x109/l (10 dnů proti 11) (p<0,05). Absolutní doba leukopenie, rozdělená do 3 stupňů podle závažnosti (počet dnů s leukocyty pod 1, 0,5 a 0,2 x109/l) byla ve všech 3 parametrech signifikatně delší ve skupinu selektovaných pacientU. Medián dnů febrilní neutropenie, 2,5 dne ve skupinu neselektovaných se statisticky významně nelišil od selektované skupiny (medián 4,5 dne).
  2. Pravděpodobnost přežití (OS) ve 3 letech pro celý soubor byla 63,5% , Při porovnávání obou skupin pak 75% pro selektované a 57,3% pro neselektované nemocné. Pravděpodobnost přežití bez úmrtí či relapsu (EFS) byla ve 3 letech pro celý soubor 35,9% resp. 33,3% pro selektovanou a 37,2% pro neselektovanou skupinu. Medián sledování byl 33,5 měsíce (12-61) pro skupinu selektovaných a 32 měsíců (7-73) pro neselektované nemocné. Medián období od transplantace do relapsu či progrese byl 21 měsíců (4-25 měsíců) u selektovaných a 8 měsíců (0,8-37měsíců) u neselektovaných pacientů (rozdíl byl statisticky nevýznamný).

 


Závěry:

Nenalezli jsme signifikantní rozdíl v přežití pacientů, měřeným OS a EFS ve 3 letech. Rovněž medián období od transplantace do relapsu se statisticky významně nelišil. Pomalejší kinetika při hojení, kterou jsme pozorovali ve skupinu selektovaných pacientů, byla pravděpodobně důsledkem nižšího počtu CD 34+ progenitorů u selektovaných nemocných v důsledku jejich ztrát při zpracování a manipulaci. Vzhledem k jejich dostatečnému absolutnímu počtu se však neprojevila větším počtem komplikací.

 

 

Plný text v PDF