Slovo redakce

flag

Klin Onkol 2002; 15(1): 1.

Vážení čtenáři,

Časopis Klinická onkologie vstupuje letošním rokem do svého 15. ročníku s již zcela stabilní formou ale s upravenou organizací redakční rady. Personální změny v redakční radě byly malé, ale výrazně jsme změnili způsob práce redakce, kde klademe hlavní důraz na kvalifikovanou vícestupňovou oponenturu přijímaných publikací a kolektivní recenzent. Užší redakční rada složená z vedoucího redaktora, výkonného redaktora, šesti redaktorů a sekretáře redakce se nyní schází jedenkrát měsíčně a provádí předběžný výběr článků nabízených do časopisu. Tento výběr vyřazuje články neodpovídající požadované normu a současně stanovuje recenzenty pro předběžně přijaté práce. V případě nesouhlasného – pozitivního a negativního – hodnocení příspěvku jednotlivými recenzenty je pro přijetí článku rozhodující hodnocení dalšího experta nebo přímé rozhodnutí jmenované, a na titulním listu časopisu jmenovitě uvedené, užší redakční rady. Zavedli jsme tedy důsledně minimálně dvoustupňové recenzní řízení. Po proběhlé kompletní oponentuře dochází ke stanovení pořadí publikací jednotlivých článků. Jedenkrát za dva měsíce sestavuje užší redakční kolektiv následující číslo časopisu.

Dvoustupňová oponentura jednotlivých článků byla zavedena ve spojitosti se žádostí našeho časopisu do výběrového řízení o zařazení do mezinárodního systému Medline. Řízení proběhne v březnu tohoto roku. Žádost o zařazení do jedné z nejvýznamnějších medicínských databází současnu vyžádala vypracování nových přísnějších pokynů pro autory, jejichž dodržování musí být daleko důslednější než dosud. Doufáme, že změna organizace práce i zpřísnění publikačních pokynů přispějí k dalšímu zvýšení úrovně časopisu. Některé dílčí změny v práci redakce vyžádala i nová formulace „Smlouvy o vydávání časopisu Klinická onkologie" mezi ČLS JEP a naším nakladatelem ApS Brno, s. r.o., platná od 1. 1. 2002.

V nových pokynech pro autory, které musí respektovat požadavky mezinárodní databáze, musíme trvat na striktním dodržování původnosti práce doplněným vždy čestným prohlášením o původnosti. Dále musíme novu trvat na uvedení všech sponzorů práce a nebo prohlášení o tom, že práce není ve spojení se žádnými komerčními aktivitami. Zvláště druhá podmínka je u nás zatím málo obvyklá, ale v mezinárodním styku zcela běžná. Zpřísnění požadavků se týká i použití převzaté dokumentace (schémata, obrázky, grafy), která může být publikována, ale pouze s písemným souhlasem osoby, nebo nakladatelství, které mají autorské, až nakladatelské právo k původní publikaci. Potvrzení o svolení uveřejnění takovéto dokumentace musí být doloženo písemně. Stejně je nutné zavést jednotnou formu citací a použití jiných, než doporučených forem citací bude důvodem pro vrácení článku. Kromě zpřísnění a omezení přináší mezinárodní pravidla i oživení časopisu tím, že vyžadují, námi dosud nepoužívanou, publikaci komentářů (souhlasných i nesouhlasných) k uveřejněným článkům. Komentáře budou zveřejněny v nejbližším možném čísle časopisu s patřičnou přesnou citací diskutované práce. Souhlasná i kritická hodnocení publikovaných článků jsou v našem časopisu novinkou a žádáme proto všechny čtenáře, aby této jistě užitečné a pro budoucí kvalitu časopisu přínosné služby hojně využívali. Komentáře adresované hlavnímu redaktorovi časopisu budou zveřejňovány bez rozsáhlejších úprav, pouze s formální redakční oponenturou.

Pro zvýšení významu časopisu a budoucí eventuelní vyšší citovanost článků publikovaných v Klinické onkologii se obracíme na všechny čtenáře, aby získávali nové přispěvatele pro naše periodikum i mezi přáteli a spolupracovníky ze zahraničí. Žádoucí je zejména nábor autorů středoevropských (Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina atd.), ale i z dalších zemí, s tím, že jejich příspěvky by měly být podány v angličtině. Zahraničním autorům redakce zajistí překlad nadpisu, souhrnu i klíčových slov do češtiny. Se zvýšením pravděpodobnosti citovanosti článků uveřejněných v Klinické onkologii souvisí i připomenutí možnosti publikovat v našem časopisu v angličtině i pro české a slovenské autory. V těchto případech by se však mělo takřka výhradně jednat o zásadnější původní práce a nikoliv o práce edukačního a přehledového charakteru nebo zprávy.

V úvodu roku 2001 vyslovila redakční rada snahu a přání publikovat větší množství původních prací oproti počtu publikovaných přehledů. Tento záměr se nám nepodařilo zcela splnit, protože je závislý na obsahovém složení obdržených příspěvků. Znovu při příležitosti přivítání čtenářů v novém ročníku apelujeme na autory, aby svoje vědecké a odborné výsledky v podobě původních publikací častěji než dosud uveřejňovali v našem časopisu. Obdobně jsme nedokázali založit vydávání řady monotematických monografií při Klinické onkologii, protože jsme v průběhu celého roku neobdrželi žádnou nabídku rukopisu takového díla.

Jménem svým i celé redakce přeji všem čtenářům mnoho osobních úspěchů, hodně zdraví i potřebné štěstí v novém roce 2002 a připojuji přání trvalé spokojenosti s naším časopisem. Našemu časopisu pak přeji úspěch ve výběrovém řízení pro zařazení do databáze Medline a hodnu kvalitních původních příspěvků.

Aleš Rejthar, vedoucí redaktor

Technická zpráva redakce za rok 2001


V roce 2000 byl vydáno 6 běžných čísel a jedno supplementum. V rámci regulérních čísel bylo vydáno v hlavních rubrikách celkem 37 příspěvků, z toho 15(41%) prací přehledných, 16(43%) původních prací, 5 sdělení (14%) a jedna kasuistika (3%).

Ve stejném období obdržela redakce celkem 54 prací do hlavních rubrik. Všechny práce jsou podrobovány recenzi. Z nových prací bylo bez připomínek přijato 28 prací (52%), 23 prací vyžadovalo opravu (43%), 3 práce(6%) nebylo přijato.

Z jednotlivých oborů byla tradičně nejvíce zastoupena hematoonkologie, tradičně hojně zastoupená byla i dětská onkologie. Pochopitelné je i vysoké zastoupení obecně onkologických témat především v oblasti buněčné a molekulární onkologie. Pozitivně hodnotíme nárůst prací z operačních oborů, byť jejich podíl stále neodpovídá jejich významu v onkologické terapii.Problematika

Dětská onkologie 6x - 11%

hematoonkologie 10x-19%

buněčná a molekulární onkologie 13x - 24%

chemotherapie a kombinovaná terapie solidních nádorů 9x - 17%

patologie 1x - 2%

radioterapie 4x - 7%

paliativní onkologie 1x - 2%

urologická onkologie 5x - 9%

gynekologie 2x - 4%

ORL 1x - 2%

chirurgie 2x - 4%

Celkem 54x - 100%Přehled 15x - 14%

Původní práce 16x - 43%

Sdělení 4x - 14%

Kasuistika 1x - 3%

Celkem 37x - 100%

Plný text v PDF