Prirodzená povaha karcinómu obličky / Přirozená povaha karcinomu ledviny

flag

Klin Onkol 2002; 15(2): 64-66.

Súhrn:
Východiská: Zavedením moderných zobrazovacích metód (USG, CT) sa zvýšil počet náhodne diagnostikovaného, tzv. incidentálneho karcinómu obličky, ktorý sa vyskytuje v predklinickom štádiu. Cieľom práce je zistiť spôsob manifestácie karcinómu obličky, vlyv skoršej diagnózy na spôsob liečby a prežívanie pacientov.
Typ štúdie a súbor: V retrospektívnej štúdii sa hodnotilo 196 pacientov s karcinómom obličky, ktorí sa liečili v r. 1996-2000.
Metódy a výsledky: Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa spôsobu manifestácie karcinómu obličky:

  1. skupina pacienti s karcinómom obličky diagnostikovaným na základe urologických a paraneoplastických príznakov a príznakov z metastáz
  2. skupina pacienti s náhodne diagnostikovaným karcinómom obličky.
Obe skupiny sa porovnávali vzhľadom na charakteristiku pacientov a charakteristiku karcinómu. Výsledky tohto súboru sa porovnávali s výsledkami súboru pacientov, ktorí sa liečili v rokoch 1981-1995. Spôsob manifestácie karcinómu obličky: urologické príznaky 57 (29,1 %), paraneoplastické príznaky 12 (6,1 %), príznaky z metastáz 6 (3,1 %) a incidentálny nález 121 (61,7 %). Histologicky išlo o karcinóm obličky v klinických štádiách: T1 84 (42,9 %), T2 29 (14,8 %), T3 77 (39,3 %) a T4 6 (3,1 %). V čase diagnózy boli metastázy prítomné u 26 (13,3 %) pacientov.
Liečba: 187 (95,4 %) pacientov podstúpilo radikálnu nefrektómiu, 4 (2 %) parciálnu nefrektómiu a 5 (2,6 %) probatórnu laparotómiu. U pacientov s incidentálnym karcinómom obličky najčastejšie dôvody k indikácii zobrazovacej metódy boli gastrointestinálne 30 (24,8 %), kardiovaskulárne 27 (22,3 %) a urologické ochorenia 26 (21,5 %). Zobrazovacie metódy, ktoré viedli k diagnóze incidentálneho karcinómu obličky: USG 113 (93,4 %), CT 6 (5 %) a iné 2 (1,7 %).
Závery: Karcinóm obličky sa diagnostikoval u 61,7 % pacientov incidentálne. 81 (41,3 %) pacientov malo nádor v štádiu T1 NX M0. Posun do skorších štádií ochorenia doteraz neovplyvnil spôsob liečby, ale znížil úmrtnosť na karcinóm obličky na Slovensku.

Plný text v PDF