Semikvantitativní stanovení mRNA pro thymidylát syntázu a dihydropyrimidin dehydrogenázu u kolorektálních karcinomů: metodické aspekty a význam vnitronádorové variability pro určení rezistence a fluoropyrimidinová cytostatika

flag

Klin Onkol 2002; 15(2): 72-75.

Souhrn: 5-fluorouracil a příbuzná fluoropyrimidinová cytostatika jsou nejčastěji používanými při léčbě gastrointestinálních nádorů. Bohužel nádory mnoha pacientů jsou na tato cytostatika rezistentní. Tuto chemorezistenci provázejí změny v úrovni exprese genů kódujících enzymy pyrimidinového metabolismu v nádorových buňkách. Tyto geny pak mohou sloužit jako prediktory rezistence na cytostatika. Předkládaná studie ukazuje rozdíly v hladinách transkripce genů pro dva klíčové enzymy tohoto metabolismu u postoperativně odebraných vzorků kolorektálních nádorů. Hladiny transkripce genu thymidylát synthasy /TS/ jsou u nádorových buněk obvykle zvýšeny oproti kontrolní nenádorové tkáni. Medián pro TS mRNA je za identických experimentálních podmínek u nádorů roven 1.55, zatímco u kontrolní mukosy činí pouze 0.9. Hladiny transkripce genu dihydropyrimidin dehydrogenázy /DPD/ jsou mírně nižší v nádorové tkáni než v kontrolní nenádorové tkáni. Numerické rozdíly hladin TS mRNA za identických podmínek stanovení mezi různými částmi téhož nádoru mohou přesáhnout podle našich výsledků až 60 %. Metastázy se v expresi mRNA pro TS a DPD většinou liší od hladin transkripce v primární nádorové tkáni. Pro dosažení větší objektivity výsledků by se měly odebírat z nádoru dva vzorky. Kromě toho je vhodné odebírat, pokud je to možné, vzorky z metastáz.

Plný text v PDF