V. mezinárodní sympozium o Hodgkinově chorobě, 22. - 25. 9. 2001, Kolín nad Rýnem, Německo

flag

Klin Onkol 2002; 15(2): 78.

Ve dnech 22. - 25.9.2001 se konalo v Kolíně nad Rýnem V. mezinárodní sympozium o Hodgkinově chorobě, pořádané Německou studijní skupinou Hodgkinova lymfomu (Deutsche Hodgkin Lymphom Studiengruppe- DHSG). Skupinu řídí Univerzita v Kolíně nad Rýnem, v čele s profesorem Dr. Volkerem Diehlem.


Setkání v Kolíně nad Rýnem se stalo významným pro řadu vědců a kliniků, kteří se věnují problematice Hodgkinovy choroby již od roku 1987, kdy se zde konal první kongres na toto téma. I letos vystoupilo mnoho účastníků sympozia s příspěvky k molekulární patologii, biologii, genetice, imunologii, chemoterapii, toxicitě terapie a prognostickým faktorům. Souhrnně lze říci, že výsledky léčby Hodgkinova lymfomu patří k největším úspěchům moderní onkologie. Dnes, na počátku dalšího století, je moderními terapeutickými metodami vyléčeno v závislosti na stadiu a rizikových faktorech více než 80% pacientů (90% pacientů s časnými stadii Hodgkinova lymfomu, definovanými jako stadium I a II).


Ústředním tématem sympozia byly prezentace věnované identifikaci biologických rizikových faktorů, které by doplnily známé klinické prognostické rizikové faktory a pomohly tak při indikaci intenzifikované nebo již primárně vysokodávkované léčby.


Je známým faktem, že právě intenzifikovaná terapie stírá význam prognostických rizikových faktorů. Část pacientů je však vystavena riziku "overtreatment", a tím i zbytečnému riziku vzniku pozdních následků léčby, mezi které patří kardiotoxicita, plicní toxicita, poruchy fertility a hlavně sekundární neoplázie. Účastníci diskuse opakovaně zdůrazňovali nutnost léčení většinou velmi mladých pacientů s Hodgkinovým lymfomem v rámci velkých multicentrických studií zkušenými odborníky specializovanými na tuto problematiku v hemato-onkologických centerch s dostupným .kompletním diagnostickým a terapeutickým servisem.


Časově těsná návaznost na tragické zářijové události ve Spojených státech zabránila bohužel účasti na sympoziu většině amerických kolegů. Jejich přednášky sice přednesli pořadatelé kongresu, chyběla však diskuse. Depresivní nálada prvního dne sympozia v souvislosti s tímto hrůzným děním se v dalších dnech změnila v odhodlání bojovat proti agresi, nenávisti a zlobě právě úsilím na poli vědy a výzkumu. Důkazem toho bylo, že na akci přijelo i přes dramatickou mezinárodní situaci velké množství odborníků, věnujících se problematice Hodgkinovy choroby, z celého ostatního světa.
Jak se stalo již v minulých letech tradicí, připravil prof. Volker Diehl se svým týmem dobře zorganizované, vědecky velmi náročné a pro každého účastníka přínosné sympozium. Jemu a celému jeho týmu patří velké uznání za vykonanou práci.

Plný text v PDF