Klin Onkol 2002; 15(3): 120.

Zápis ze schůze Výboru ČOS JEP konané dne 23. 4. 2002
Přítomni: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. prof. MUDr.Jiří Vorlíček, CSc. prim. MUDr. Jan Fischer r
prim. MUDr. Alena Jelínková as. MUDr. Olga Přibylová
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. doc. MUDr. Eckschlanger, CSc.
Omluveni: prim. MUDr. Vratislav Šmelhaus MUDr. Josef Drbal
Hosté: doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
PhDr. Lubomír Houdek, ředitel nakladatelství GALEN

 1. Kontrola zápisu.
 2. Všichni členové výboru obdrželi od nakladatelství Galen I výtisk publikace P. Klener: Klinická onkologie.
 3. Doc. Novák jako zástupce Urologické společnosti ČOS souhlasí s koncepcí funkčních specializací z klinické onkologie. Preskribce cytostatik je podmíněná plnou specializací v klinické onkologii, není podmínkou pro hormonální urologickou léčbu.
  Rozhodnutí o kombinované léčbě nelze provést bez účasti klinického onkologa. Pro rozhodnutí o kombinovaném léčebném postupu je nezbytný multidisciplinární pracovní tým.
 4. Prof. V orlíček blahpřál jménem výboru předsedovi prof. Klenerovi k 65. narozeninám.
 5. Doc. Petruželka: vyhodnocení žádostí o podporu projektů z výtěžku Běhu Terryho Foxe.
  Výsledky oponentského řízení: z šestnácti žádosti se výbor rozhodl udělit podporu šesti vybraným projektům.
  Výbor se usnesl na základě oponentských posudků udělit podporu prim. MUDr. P. Vítkovi, as. MUDr. J. Novotnému, RNDr. E. Matouškové, as. MUDr. M. Tměnému, doc. MUDr. Eckschlagerovi a doc.MUDr. Mayerovi.
  Celkem 3 646000 Kč bude podle požadavků rozděleno mezi vybrané projekty. Dopis žadatelům vyřídí doc. Petruželka do deseti dnů. V září budou stanovena přesná kriteria pro podávání žádosti na příští rok.
 6. Revize doporučených postupů onkologické péče. Všichni členové výboru si připraví připomínky do příští schůze výboru. Revizi nevyhovujících bodů provede prim. Jelínková.
 7. Doc. L. Petruželka zajistí dostupnost nové adresy E-mail dr. Novotného pro možnost permanentní aktualizace stránek LINKOS.
 8. Rekombinantní erytropoetin - centrální dodávky
  - Doc. Petruželka informoval o tom, že indikace uvedené ve vyhlášce MZ ČR nesouhlasí s indikacemi odsouhlasenými ČOS. Doporučeno používat indikace ČOS.
  - Definitivní indikace budou vyvěšeny na LINKOS.
  - Při revizi pravidel bude nutno upravit i výčet center.
 9. Výbor ČOS pozval na BOD výbor Slovenské onkologické společnosti ke společnému jednání, dosud však neobdržel odpověď, zda výbor SOS pozvání akceptuje.
 10. Korespondence

  • a) prof. Jurga žadatel o záštitu ČOS nad symposiem v Tmavě - výbor nepřejímá záštitu nad zahraničními akcemi - odpoví prof. Klener
  • b) Firma PierreFabre-InvestigatorsAcademy-14. -15. 6. 2002 - Podle programu, který byl dodán, není důvod pro převzetí záštity, není spoluúčast ČOS - vyřídí prof. Klener
  • c) Fa Sanofi Syntelabo - vyjádření k postavení oxaliplatiny v léčbě kolorektálního karcinomu. Výbor COS jednomyslně souhlasí s indikací oxaliplatiny v této indikaci a podporuje žádost firmy - odpoví doc. Petruželka
  • d) Fa Eli Lilly - gemcitabin(Gemzar) -'dle VZP není registrován pro léčbu generalizovaného karcinomu prsu v druhé linii, výbor souhlasí s využitím tohoto léku po vyčerpání předchozích terapeutických režimů. Dle SUKL je v této indikaci schválen, jde tedy pravdě- podobně o nedostatky v informacích pojišťoven. Odpoví prof. Klener
  • e) Fa Janssen Cilag - projekt "Onkologický pacient a kvalita života" - doporučeno využít již zřízená informační centra.
 11. Na schůzi výboru transplantační sekce hematologické a onkologické společnosti byly předloženy návrhy na ustavení transplantačního registru - sekce rozhodla využít společného návrhu UHKT a 1. Interní kliniky.
 12. Výbor ČOS deleguje do pracovního výboru kongresu IBMT doc. Petruželku.
 13. Noví členové - žádné nové žádosti nebyly podány.
 14.  Různé
  • a) doc. Žaloudík podal informace o zasedání sekce chirurgů ČOS
   - zvolen výbor
   - předložen zápis
   Předseda SOCH : Prof. Duda bude pozván na červnové zasedání výboru COS -zajistí doc. Žaloudík
   Žádost o příspěvek k registraci kolektivního členství SOCH v mezinárodní organizaci - výbor souhlasí s poplatkem registračními každoročním z rozpočtu ČOS.
  • b) doc. Eckschlager předal zápis ze zasedání pediatrické sekce.
  • c) do rady NOR byl jmenován dr. Šmelhaus
  • d) BOD - pokračují přípravy programu, 123 přednášek, 40 'posterů, středa 29.5.2002 v 19.30 zasedání výboru ČOS a pracovní schůze s výborem Slovenské onkologické společnosti.


Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., předseda ČOS JEP Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., vědecký sekretář

Plný text v PDF