Včasná diagnostika karcinómu prostaty aktívnym vyhľadávaním prípadov ochorenia

flag

Klin Onkol 2002; 15(3): 107-110.

Súhrn: Východisko: Karcinóm prostaty je celosvetovo závažný medicínsky problém. Vo väčšine európskych krajín, vrátane Slovenskej Republiky stúpa výskyt a úmrtnosť na toto ochorenie. Tieto fakty vedú k zvýšenému záujmu o včasnú diagnostiku. Základné diagnostické postupy pri skríningových metódach diagnostiky karcinómu prostaty sú digitálne rektálne vyšetrenie (DRV) a určenie hladín prostatického špecifického antigénu (PSA). Podozrenie na karcinóm prostaty sa musí potvrdiť histologickým vyšetrením, najlepšie biopsiou prostaty odobratou pomocou bioptickej pištole. Metódy a výsledky: V období od začiatku marca 1997 do konca februára 2000 autori vyšetrili 865 mužov vo veku 50-76 rokov s cieľom aktívne vyhľadávať pacientov s karcinómom prostaty. Žiaden z vyšetrených mužov nemal príznaky dolných močových ciest. U všetkých pacientov sa určila hladina PSA a urobilo sa DRV. V prípade pozitivity jednej z uvedených metód nasledovala transrektálna ultrasonografia (TRUS) a biopsia prostaty pomocou bioptickej pištole.Pozitívny nález pri DRV malo 25 (2,9 %) pacientov, 103 (11,9 %) malo zvýšené hladiny PSA nad 4,0 ng/ml. Biopsii prostaty sa podrobilo 103 (11,9 %) pacientov. Histologicky sa dokázal karcinóm prostaty u 28 (3,2 %)pacientov. V lokalizovanom štádiu karcinómu prostaty bolo 15 (53,6 %) pacientov, 5 (17,8 %) pacientov bolo v štádiu lokálne pokročilého ochorenia a 8 (28,6 %) pacientov malo metastázujúce ochorenie. Záver: Použitie PSA a DRV u asymptomatických mužov metódou aktívneho vyhľadávania prípadov ochorenia viedlo k zvýšenej záchytnosti najmä včasných štádií karcinómu prostaty, vhodných na kuratívnu liečbu.

Plný text v PDF