Krvotvorné kmeňové bunky II (vlastnosti využitie)

flag

Klin Onkol 2002; 15(4): 121-125.

Súhrn: Na základe rôznych štúdií z ostatných 3 desaťročí je regulácia KKB vysoko organizovaný proces pod kontrolou extracelulárnych a intracelulárních mechanizmov. KKB existujú v špeciálnych miestach („niches“), kde stromálne bunky, rôzne molekuly ako napr.cytokíny, extracelulárna matrix, chemokíny, adhezívne molekuly predstavujú rovnováhu signálov, ktoré chránia pool KKB a zároveň umožňujú ich regulovanú proliferáciu a diferenciáciu. Určenie in vitro podmienok, ktoré umožnia regulovať sebaobnovu a diferenciáciu KKB in vitro je veľkou výzvou v posledných rokoch a v ostatnom čase sa dosiahol určitý úspech v zmnožení KKB. KKB sa javia ako vhodný cieľ pre génovú terapiu.
Akýkoľvek pokrok v tejto oblasti by umožnil nový pohľad na vznik hematologických malignít ktoré primárne postihujú KKB. Nové znalosti by mohli prispieť k vývoju efektívnejšej a špecifickejšej terapie rôznych malígnych aj nemalígnych hematologických ochorení.

Plný text v PDF