Klin Onkol 2002; 15(4): 148-152.

Souhrn: MALT lymfom, poprvé popsán v roce 1983 Isaacsonem a Wrightem, byl uznán REAL klasifikací (A Revised European – American Classification of Lymphoid Neoplasms) v roce 1994 za samostatnou jednotku Ne-Hodgkinových lymfomů vznikajících maligní transformací B-buněk marginální zóny MALT systému periferní extranodální tkáně. V současné době je definován na základě specifických morfologických, fenotypových, genotypových a klinických znaků. Jeho plicní lokalizace je méně častá a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové byly diagnostikovány v průběhu posledních 10 let pouze dva případy, z nichž u jednoho dosud přetrvávají diagnostické rozpaky. Popisována je kazuistika 62-leté nemocné s progredující dušností, kašlem, úbytkem hmotnosti a nočními poty. Rtg vyšetření hrudníku prokázalo rozsáhlou expansi v plicním parenchymu vpravo se stejnostranným pleurálním výpotkem. CT vyšetření plic verifikovalo postižení všech tří laloků pravé plíce s indukovaným výpotkem. Přes suspekci na TBC proces či karcinom byla explorativní thorakotomií nakonec stanovena diagnóza plicního MALT-lymfomu. V laboratorním nálezu přítomna v úvodu anémie, vyšší hladina LD, beta2-mikroglobulinu, současně byl prokázán paraprotein IgM lambda. Staging onemocnění neprokázal diseminaci procesu. Bylo aplikováno základní schéma chemoterapie, následně provedený restaging onemocnění potvrdil dosažení kompletní remise. Pro úvodní rozsah onemocnění byla zahájena udržovací imunoterapie interferonem alfa.

Plný text v PDF