Neoadjuvantní režim s mitoxantronem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2002; 15(4): 145-147.

Souhrn: Neoadjuvantní chemoterapie je indikována jako úvodní léčba u lokálně pokročilého karcinomu prsu. Cíle neoadjuvantní léčby jsou:

  1. redukce a devitalizace primárního tumoru,
  2. snížení diseminace tumorozních buněk při operaci,
  3. časné zničení mikrometastáz,
  4. individuální test senzitivity pro chemoterapii s možností pokračovat v léčbě u odpovídajících pacientů.

Soubor zahrnuje 53 žen s lokálně pokročilým karcinomem prsu, které byly léčeny neoadjuvantním režimem – mitoxantron 12 mg/m2 –1. den, cyclophosfamid 500 mg/m2 1.den, fluorouracil 500mg/m2 1. a 8. den ve 21 denních intervalech, celkem 3-4 cykly. Měření tumoru mamografii bylo užito jako hodnocení efektu chemoterapie. Kompletní odpověď (CR) byla u 2 pacientek, tj. 3,8%, parciální odpověď u 4 pacientek, tj. 7,6%. Stabilizace onemocnění u 47 pacientek, tj. 88,6%. Po neoadjuvantní chemoterapii byla radikální modifikovaná mastectomie provedena u 37 pacientek, t.j 69,8%, parciální mastectomie u 13 pacientek, t.j 24,5%, neoperovány byly 3 pacientky, tj. 5,7%. Z hematologicky nežádoucích účinků byla pozorována leukopenie, 1 pacientka G4, z nehematologických nežádoucích účinků pocit na zvracení, zvracení, zánět dutiny ústní, kardiotoxicita G1-G2 a alopecie 1 pacientka G3. V celém souboru přežívá 5 let 58% pacientek.

Plný text v PDF