Optimalizace distribuce dávky při radikální lokoregionální radioterapii karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2002; 15(4): 142-144.

Souhrn: Autoři popisují modifikaci lokoregionální radioterapie karcinomu prsu s použitím moderní techniky listového kolimátoru, nezávislých clon a třídimenzionálního plánovacího systému. Prs a hrudní stěna jsou ozářeny běžnými tangenciálními poli. Identická dávka do obou spádových lymfatických oblastí je zajištěna kombinací tří polí o jediném izocentru (společně s tečnými poli). Ze dvou ventrálních polí je jedno otevřené a jedno s částečným vykrytím listovým kolimátorem, tvarem přesně odpovídajícím dorzálnímu axilárnímu poli. V porovnání s klasických „dozářením“ axily dorzálním polem, kde pravidelně dochází k předávkování ventrální části axilární oblasti, zajišťuje uvedená technika velmi uspokojivou homogenitu dávky. Přídatné provozní zatížení pracoviště je minimální.

Plný text v PDF