Patogeneze transdukčních drah interferonových signálů a jejich význam pro predikci citlivosti nádoru na imunoterapii

flag

Klin Onkol 2002; 15(4): 126-129.

Souhrn: Nové poznatky o molekulární c signálních drah, které zprostředkovávají biologické efekty různých externích stimulů a kontrolují řadu normálních fyziologických procesů buňky (jako například buněčný růst, diferenciaci, apoptózu a stárnutí buněk například) odhalily tři hlavní skupiny proteinů, které hrají klíčovou úlohu v přenosu externích signálů z povrchu membrány k cílovým genům v buněčném jádře. Tyto bílkoviny zahrnují Janus tyrozinkinázy (JAK), signální transduktory a aktivátory transkripce (STAT) a jejich endogenní inhibitory rodinu SOCS (supresory cytokinových signálů). Ukazuje se, že molekulární i funkční alterace těchto proteinů se podílejí na patogenezi řady lidských chorob včetně některých imunopatií a neoplazií. Existují důkazy, že perturbance v proteinech STAT jsou zahrnuty v patogenezi některých lidských malignit. Navíc defektní JAK/STAT/SOCS signální dráhy mohou negativně ovlivnit odpověď nádoru na imunoterapii cytokiny.
Tato práce poskytuje přehled současných znalostí o intracelulárních signálních drahách JAK/STAT/SOCS se speciálním důrazem na jejich abnormality u nádorových onemocnění.

Plný text v PDF