Klin Onkol 2002; 15(Suppl 2002): 42-43.

Souhrn: Úvod: Thalidomid je pro své imunomodulační a anti-angiogenetické účinky jedním z nových perspektivních léků pro nemocné s mnohočetným myelomem (MM). Jeho efekt v terapii relabujících a reftakterních forem MM byl prokázán v několika studiích. Prezentujeme souhrnné zkušenosti hematologických center v České republice. Soubor pacientů a metody: Zpracovali jsme výsledky terapie u 40 nemocných léčených na 3 pracovištích v ČR. Thalidomid
byl podáván u relabujících pacientů v úvodní dávce 50-600 mg/den a udržovacích dávkách 25-300 mg/den. V 16 případech byla použita kombinace s dexametazonem ve vysokých dávkách. Výsledky: U 18 pacientů bylo dosaženo objektivní odpovědi (45%), u 12 nemocných byla pozorována stabilizace nemoci (30%), u 6 progrese (15%) a ve 4 případech jsme odpověď nehodnotili (3x z důvodu krátké doby léčby, 1x pro přerušení terapie z důvodu rozvoje těžkého toxoalergického exantému. Doba do odpovědi na léčbu byla 1-6 měsíců (medián 2,5 měsíce). Z nežádoucích účinků byla nejčastěji uváděna obstipace, polyneuropatie, únava a neutropenie. Pouze u jednoho z nemocných došlo k rozvoji trombózy hlubokého žilního systému dolních končetin. U pěti nemocných byla léčba přerušena, a to 4x z důvodu progrese, 1x pro rozvoj toxoalergického exantému. Závěr: Potvrdili jsme velmi dobrý efekt thalidomidu a jeho kombinace s kortikoidy v léčbě relabujícího myelomu. Naše i celosvětové zkušenosti svědčí pro možnost využití preparátu v léčbě nově diagnostikovaného onemocnění.
V rámci klinických studií bude nutno určit účinnou a, z hlediska kriteria kvality života, také tolerovanou dávku léku.

Plný text v PDF