Klin Onkol 2002; 15(Suppl 2002): 44-47.

Souhrn: Idiotypické (Id) proteinové struktury monoklonálního imunoglobulinu produkovaného maligními buňkami mnohočetného myelomu jsou exprimovány na buněčném povrchu myelomových plazmatických buněk a dají se využít pro indukci nádorově specifických T lymfocytů. Jsou předkládány imunitnímu systému jako vysoce specifický antigen asociovaný s nádorem. Vzniklá humorální i celulární anti-idiotypická odpověď pak kontroluje růst myelomového klonu. Vakcinace Id-proteinem je jednou z možností imunoterapie mnohočetného myelomu a jiných B-buněčných malignit, s cílem vyvolat specifickou imunitní odpověď proti nádorovým buňkám. Id-protein se využívá pro bezbuněčné vakcíny, kde se podává samotný nebo s vhodným adjuvans, a pro vakcíny buněčné, ve kterch se podávají Id-protein exprimující dendritické buňky. Náš přehledný článek shrnuje prelinické a klinické výsledky Id-specifických vakcinací u mnohočetného myelomu.

Plný text v PDF