Klin Onkol 2002; 15(6): 216-218.

Souhrn:
Východiska a cíl: Neuspokojivé výsledky samostatné chirurgické léčby karcinomu žaludku vedou k testování možností neoadjuvantní terapie s cílem dosáhnout radikální resekce s mikroskopiicky negativními okraji (RO resekce). Cílem naší retrospektivní studie bylo testovat toleranci neoadjuvantního režimu založeného na chemoterapii s 5-fluorouracilem, cisplatinou a 'paclitaxelem v kombinaci s radioterapií a jeho efekt na dosažení RO resekce.
Pacienti a metody: Od dubna 1999 do listopadu 2001 bylo léčeno 16 pacientů s lokálně pokročilým karcinomem žaludku. Neoadjuvantní chemoradioterapie se skládala ze dvou třítýdenních cyklů: 5 fluorouracil 200 mg 1m2 den 1 21, cisplatina 25 mg 1m2 den 1, 8, a 15. U 8 pacientů byl připojen paclitaxel 60 mg/m2 dny 1, 8 a 15. 7 pacientů obdrželo ještě calcium folicum 45 mg denně dny 1 21. Souběžně s druhým cyklem chemoterapie byla provedena radioterapie dávkou 15 x 2 Gy na oblast žaludku a regionálních lymfatických uzlin. U 5 pacientů byla kombinována s ultrazvukovou hypertermií. Operace následovala do 14 dnů.
Výsledky: RO resekce byla dosažena u 12 paclentů (75%). Neoadjuvantní léčba nezvýšila mortalitu ani morbiditu chirurgického výkonu. Neoadjuvantní režim absolvovalo v plánovaném rozsahu 7 paclentů (43%). U zbývajících pacientů musela být intenzita chemoterapie redukována v důsledku hematologické a gastrointestinální toxicity.
Závěr: Neoadjuvantní chemoradioterapie může vést k dosažení vysokého procenta RO resekcí, jsou nutné další studie k nalezení optimálního režimu.

Plný text v PDF