Hodnocení slizniční toxicity pomocí neinvazivního testu střevní propustnosti s 51 CrEDTA

flag

Klin Onkol 2002; 15(6): 226-229.

Souhrn: Slizniční toxicita patří mezi nejčastější nežádoucí reakce onkologické léčby. Svými důsledky a projevy přesahuje lokální postižení a nejednou ovlivní celkový průběh protinádorové léčby. Výsledky mohou být ovlivněny použitou metodou, výběrem pacientů a v neposlední řadě záleží i na dobré spolupráci pacienta. Naše modifikace testu opustila volumetrickou přípravu 51Cr EDT A a nahradila ho metodou řádově tisíckrát přesnější odvažováním na analytických vahách. Vyšetříli jsme 59 pacientů léčených chemoterapií a/nebo radioterapií. Neprokázali jsme statisticky významné změny střevní propustnosti (SP) hodnocené Studentovým T testem po radioterapii malé pánve pro rektální karcinom, po radioterapii pro spinocelulární karcinom anu, po radioterapii malé pánve pro gynekologické malignity, změny jsme neprokázali u souboru pacientů s chemoterapií fluorouracilem v režimu dle de Gramonta, ani při konkomitantní chemoradioterapii pro nádor žlučových cest. Prokázali jsme statisticky významné změny střevní propustnosti metodou s 51Cr EDT A po léčbě s fluorouracilem v režimu dle Mayo na 5% hladině významnosti (p = 0,0372) a potvrdili jsme známou klinickou zkušenost se slizniční toxicitou fluorouracilu. Prokázali jsme statisticky významné změny na 5% hladině významnosti (p = 0,0293) střevní propustnosti po léčbě pro pokročilý dě~obné, že rozhoduje o změně střevní propustnosti nejen podaná chemoterapie, ale i celkový stav pacienta. Výhodou testu lCr EDT Aje výborná snášenlivost a příznivá cena. Nevýhodou testu je však 24hodinový sběr moče, což komplikuje výběr ambulantních pacientů. Nevýhodou je použití radionuklidu a tomu odpovídající vybavení pracoviště.

Plný text v PDF