Maligní kožní nádory u pacientů s vícečetnými malignitami

flag

Klin Onkol 2002; 15(6): 210.

Zhoubné nádory (ZN) kůže (C43 maligní me]anom kůže, C 44 ostatní nádory kůže) poměrně často participují v diagnóze mnohočetné maligI nity. Vyskytují se jako primární i následné malignity. Zatím lze těžko určit, ] která z uvedených variant je častější, neboť existuje jen málo onko]ogic] kých registrů (Finsko, Ceská republika), které registrují i kožní basaliomy. Přesnější význam ZN kůže v rámci vícečetných malignit (VM) není tedy zatím zcela objasněn. Některé prameny (7, ]0) však již na určité významné souvislosti upozorňují.
8 Maligní melanom kůže (MMK) jako primární ZN:
Wassberg a kol. (Svédsko) (15) zjistili při analýze dat pacientů s MMK in ] situ zvýšené riziko rozvoje následných MMK a neme]anomých nádorů ; kůže (NMNK), dále ZN prsu u žen. V kohortě pacientů s rozvinutým MMK do 60 let věku našli významně zvýšené riziko následných MMK, NMNK ] a ZN neuroektodermální tkáně u obojího pohlaví ( 16).
Schenk (USA)( 12) upozorňuje na 2x zvýšené riziko výskytu následného ZN pankreatu u pacientů s MMK diagnostikovaným do 50 let věku. Bhatia a kol. (2) z Univerzity v Karolině (USA) referují zvýšené riziko rozvoje subsekventních MMK a karcinomů močového měchýře. Levi a kol. (Svýcarsko) našli za dobu 20-ti let sledováni pacientů s primárním MMK signifikantně zvýšený počet následných MMK i NMNK nejvíce basaliomů, převážně u mužů (8). Na vysoké riziko následných ZN jiných topik (mozek, ORL oblast, chronická lymfatická leukémie) u obou pohlaví do 50 let věku upozorňuje Swerdlow (13). ]6x zvýšenou incidenci nás]edných ]ymfomů ve srovnání s normální populaci uvádí Riou (11).
8 MMK jako následný ZN:
Brennan (3) upozorňuje na významné riziko výskytu následných MMK vedle dalších následných ZN rizikových topik u non Hodgkinských Iymfomů. Travis (USA) zjisti] u mužů se ZN varlete (přežívajících více než I rok) vedle jiných ZN vysoké riziko získání MMK (14). V obou případech není zmíněn významnější výskyt NMNK.
8 NMNKjako primárníZN:
Dle údajů finského onkologického registru znamená zjištění kožního basaliomu do 40 let věku významné riziko pro vznik NMNK, MMK a ZN slinné žlázy, rtu, tenkého střeva, nosu a pharyngu (10). Hjalgrim a kol. (Dánsko) uvádějí u pacientů s NMNK zvýšené riziko rozvoje non Hodgkinského ]ymfomu (7). V souboru švédských pacientů (17) s primárním NMNK, zejména mladších 60 let z období] 958 1992 byl zjištěn trojnásobně vyšší výskyt následného MMK a dalších dlaždicobuněčných ZN (rtu, respiračních orgánů, jícnu, čípku děložního, vulvy, vaginy), 2x zvýšené riziko rnalignit hematopoetických a lymfoproliferativních orgánů, i tzv. ZN tkání ovlivněných kouřením. Frisch (5) nalez] signifikantně
zvýšené riziko následných ZN respiračních orgánÍl, rtu, bukální sliznice, pharyngu, MMK, hemoblastóz. Vyslovil v této souvislosti hypotézu o vlivu kouření na veškerý dlaždicový epitellidského těla. Friedma (USA) (4) popsal u pacientil s basaliomy kuže zvýšenou incidenci následných ZN všech topik, plic aMMK. U žen jde zejména o ZN plic, thyreoidey aMMK, u mužu jde o MMK, ZN ledviny, dutiny ústní a jícnu.
NMNKjako následný ZN:
Dánští autoři (7) uvádějí, že zjištění následného NMNK u pacientil s non Hodgkinským lymfomem mladších 80 let bylo asociováno se signifikantně zvýšenou mortalitou. Uvi poukazuje kromě jiných následných nádoru u švýcarských žen s primárním ZN prsu též na zvýšený výskyt NMNK (9). Dle Adami a kol. (Švédsko) je mezi výskytem non Hodgkinských lymfomÍl a NMNK silná asociace. Na jeji,:h zvýšené incidenci v mladším věku se zřejmě podilí zvýšená expozice UV záření (1).
Obojí ZN kůže jako následné nádory:
Řada autoru upozorňuje u VM na zvýšený výskyt následných MMK a NMNK vedle sebe. Hall (6) poukazuje u pacientil s non Hodgkinským lymfomem na zvýšení rizika výskytu MMK v prvních 3 10 letech a NMNK v prvních O 2 letech po iniciální diagnóze. Někteří autoři (10, 4) doporučují registraci všech ZN kilže (včetně basaliomÍl), neboť předpokládají přínos této aktivity pro výzkum i klinickou praxi.
Literatura

 1. Adami J., Frisch M.. YuenJ. elaJ.: Evidence ofan association non-Hodgkin's lymphoma
  ODd skin cancer. B.M.J. 310 (6993):1491-5, 1995

 2. Bhatia S.. EstradaBatres L.. Maryon T. elaJ.: Second primary tumors inpatients with cutaneousmaJignalmelanoma. Cancer 1999. 86: 2014-20

 3. rennan p.. Coales M.. ArmsbUngB. el aJ.: Second primary neoplasms followingnonHodgkin.s Iymphoma in New South WaJes, Australia. British JoumaJ of Cancer (2000) 82 (7), 1344-1347.

 4. FriedmaG.D.. Tekawal.S.: Association ofbasaJcell skincancers with othercancers (Uniled Stales). CancerCanses ConbUl2000 Dec'II(10):891-7

 5. Frisch M.. Melbye M.: New primary cancers after squamous cell skin cancer. Am.J.Epiderniol. 141(10):916-22 1995

 6. HaJI P., Rosendahll.. Mattson A.: Non Hodgkin' s Iymphoma ODd skin ma1ignancies shaled etiology? InU.Cancer, 62(5):519-221995

 7. HjaJgrim H.. Frisch M., Slorm H.H. el aJ.: Non melanoma skin cancer may be a markor of
  poorprognosis in patienls with Don Hodgkin's lymphoma.lnU.Cancer: 85, 639-642 (2000)

 8. Levi F.. La Vecchia C.. Randimbison L. el aJ.: Incidence ofinvasive cancers following cutaDODUS ma1ignanl melanoma.lnU. Cancer 72(5):776-9 1997

 9. Levi F.. Randimbison L., La Vecchia C.: Second primarycancers in breasl cancerpatients in Vand, Switzerland. Cancer Causes ODd ConbUl, 1998,9, pp 463-465

 10. MilánT.. PukkalaE., VerkasaJoP. K. elaJ.: SubsequenlprimarycancersafterbasaJ-cellcarcinoma: A nationwide study in Finland from 1953 to 1995.lnU.Cancer: 87, 283-288 (2000)

 11. Riou J.P.. Ariyan S.. Brandow K.R. el aJ.: The association betWeen melanoma, lymphoma ODd other primary neoplarns. Arch..Surg,130(10):1056-61 1995

 12. Scheok M., Severson R.K.. Pawlish K.S.: The tisk of subsequenl primary carcinoma of the pancreas in patients with cutaneous ma1ignanl melanoma. Cancer 82 (9): 1672-61998

 13. Swerlow A.J.. Slonn H.H, Sasieni P .D: Riska of second primary ma1ignancy in patients with cutaneous ODd ocularmelanoma in Denmark, 1943-1989. lnU.Cancer61(6):773-9 1995

 14. Travis L.B.. Curtis R.E.. Stonn H. el aJ.: Risk of second ma1ignanl neoplasms among longlenn survivors oftesticularcancer.J.Nati.Cancerlnsl. 89(19):1429-39 1997

 15. Wassberg C.. Th()m M.. Yuen J. el aJ.: Cancer tisk in patients with earlier diagnosis of cutaDODUS melanoma in si/u. lnU.Cancer: 83,314-317 (1999).

 16. Wasseberg C.. Th()m M.. Yuen J. el aJ.: Second primary cancers in patienls with cutaneous ma1ignanl melanoma: a population based study in Sweden. Br.J.Cancer 73(2):255-91996

 17. Wassberg C.. Th6m M..YuenJ.: Second primary cancers in patienls with squamous cell carcinoma ofthe skin: a population based study in Sweden.lnU.Cancer: 80, 511-515 (1999)

Plný text v PDF