Závažná a neočekávaná CNS toxicita u dítěte léčeného high dose methotrexatem - Otázky z minulosti zůstavají nezodpovězeny

flag

Klin Onkol 2002; 15(6): 230-233.

Souhrn:
Východiska: Methothrexát je jedním z nejvice použivaných cytostatik v dětské onkologii. Rozpěti terapeuticky použivaných dávek je ve srovnání s jinými cytostatiky neobvykle široké. Navzdory dlouhodobému použiváni MTX je dosud v klinické praxi mnoho empirie a nejasnosti.
Typ studie a soubor: Autoři shrnuli současné poznatky o metabolismu MXT a pokusili se zhodnotit možnosti predikce klinické efektivity i toxicity. Uváději kazuistiku neočekávané a klinicky velmi závažné CNS toxicity, která se objevila v souvislosti s podánim MTX.
Metody a výsledky: Na Oddělení dětské onkologie FN Brno je léčen devitiletý chlapec s akutní hybridní, bcr-abl ~zitivní leukémii dle protokolu ALL-BFM 95 pro vysoké riziko. Jeho součásti je
i blok high-dose methotrexátu v dávce 5 gim. Čtvrtý den prvního bloku se objevila vysoce závažná neurotoxicita, křeče s kvan hladin MTX v séru byl významně prodloužen.
Závěry: Neočekávaná, až život ohrožujici toxicita se nevyhýbá ani dlouhodobě úspěšně použivaným cytostatikům. U preparátu v klinické onkologii dosud nepostradatelných, by bylo potřebné mit k dispozici spolehlivějši metodické nástroje, které predikuji připadný a potenciálně fatální nežádouci efekt podávané terapie.

Plný text v PDF