Některé rizikové faktory u vicečetných malignit

flag

Klin Onkol 2003; 16(1): 9-10.

Výsledky zahraničních studií ukazují na významnost některých rizikových faktorů (RF) u onemocnění vícečetnými malignitami (VM). Zatím jsou nejčastěji studovány: kouření, genetické vlivy, protinádorová terapie, věk, UV záření. Méně diskutovanými jsou otázky věku, pohlaví, virové infekce (human herpesvirus 8, EB virus), profesionální vlivy (chemické karcinogeny), délka intervalu sledování. Někteří autoři přinášejí i hodnocení současného vlivu více – nejčastěji 2 RF.


Kouření:

Kawahara a kol. zjistili u více než 2 roky přežívajících pacientů s malobuněčným karcinomem plic signifikantně zvýšené riziko rozvoje sekundárního zhoubného nádoru (ZN) v souvisloti s kouřením. Skončení kouření po úspěšné protinádorové terapii znamenalo signifikantní snížení rizika následného ZN (9).

Wassberg a kol.: upozorňují na mutace p53 asociované s UV zářením (při chronické expozici slunečnímu záření) u VM s participujícím primárním spinaliomem kůže, a dále na signifikantní asociaci mezi kouřením a nádorovými dvojicemi: spinaliom kůže ZN aerodigestivní tkáně (15).

F. Levi pracuje u diagnózy VM s označením „ smoking related cancers „ (ZN dutiny ústní, pharyngu, pankreatu, laryngu, plic, ledvin a močového měchýře) a „ other smoking associated cancers „ (ZN jater, čípku děložního, leukémie). Velmi podobné vazby výskytu ZN s kouřením zjistili v norském i švýcarském onkologickém registru. Neprokázali však asociaci kouření s karcinomem žaludku (10, 11).

Také B. E. Johnson upozorňuje na vysoké relativní riziko rozvoje následného plicního ZN u pacientů s primárním ZN plic pokračujících v kouření (8).

Frisch zjistil u VM (kožní spinaliom, melanom a ZN velkých slinných žláz) velmi silnou asociaci s předchozím kouřením (4). Podobně jako další autoři (5) spekuluje o možnosti působení kouření na všechen lidský dlaždicobuněčný epitel.


UV záření:

Sun zaznamenal významné účinky UVB záření u dvojic: dlaždicobuněčný karcinom spojivky ZN slinných žláz nebo ZN plic (14). Na možnost imunologického defektu způsobeného slunečním zářením u dvojic: kožní ZN (spinalion nebo melanom) – non Hodgkinský lymfom upozorňují Hall a kol. (6).

Adami a kol. (1) potvrzují tuto hypotézu u mladých švédských pacientů. Abusus alkoholu jako RF v kombinaci s kouřením zjišťují autoři nejčastěji u VM s participujícím ZN jícnu. Pravidelný příjem alkoholu i kouření zvýšil asi 3x relativní riziko (RR) výskytu následného ZN jícnu u onkologických pacientů v Holandsku (7).

Význam věku u VM diskutují například Sankila a kol. (12). Pacienti přežívající non Hodgkinský lymfom v mladém věku mají během života velmi vysoké RR následného maligního neoplasmatu. Věk považují autoři (3) za jeden z významných rizikových faktorů VM u izraelských žen s primární gynekologickou malignitou. Nalezli signifikantní zvýšení subsequentní leukémie, ZN ovaria a těla děložního a nepříznivý věk nad 60 let.


Genetické rizikové vlivy jsou nyní velmi intenzivně studovány, často v kontextu s dalšími RF.

Například Sarno a kol. se zabývá otázkou rozvoje VM hlavy a krku, horního aerodigestivního traktu v důsledku genetické vnímavosti k poškozením DNA indukovaným environmentálními karcinogeny (13). Zatím je spíše okrajově věnována pozornost profesionálním RF v souvislosti s VM.

Brennan a kol. : udávají možnou souvislost zvýšené incidence sarkomu měkké tkáně u pacientů s primárním non Hodgkinským lymfomem exponovaných chemikáliím, jako jsou herbicidy na bázi fenoxykyselin (2). Riziko protinádorové terapie je intenzivně sledováno a zasluhuje samostatné sdělení.


Literatura

 1. 1. Adami J., Frisch M., Yuen J. et al.: Evidence of association between non - Hodgkin’s lymphoma and skin cancer. BMJ. 310(6993):1491-5 1995
 2. Brennan P., Coates M., Armstrong B et al.: Second primary neoplasms following non -Hodgkin’s lymphoma in New South Wales, Australia. British Journal of Cancer (2000) 82 (7), 1344 -1347
 3. Frenkel Y., Menczer J., Gaynor J.J. et al.: Second primary cancers in a cohort of Israeli women with primary gynecologic malignancies. Gynecol-Oncol-61(1): 61-7 1996
 4. Frisch M., Melbye M: New primary cancers after squamous cell skin cancer. Am-J-Epidemiol. 141(10): 916-22 1995
 5. Govindarajan R., Beck J., Ross S.W. et al.: High incidence of second primary malignancy in veteran population. Proc-Annu-Meet-Am-Soc-Clin-Oncol. 14: A426 1995
 6. Hall P., Rosendahl I., Mattsson A., et al.: Non Hodgkin’s lymphoma and skin malignanties – shared etiology? Int-J-Cancer . 62 (5):519-22 1995
 7. van Halteren H.K., Taal B.G., van Tinteren H. et al.: Risk factors for the development of oesophageal cancer as a second primary tumours. Eur-J-Cancer. 31A(11):1836-9 1995
 8. Johnson B.E.: Second lung cancer in patients after treatment for an initial lung cancer. Journal of the NCI, Vol.90, No l8, September 16/98, 1335-1345
 9. Kawahara M., Ushijima S., Kamimori T. et al.: Second primary tumours in more than 2 -year disease free survivors of small – cell lung cancer in Japan: the role of smoking cessation. British Journal of Cancer (1998) 78(3), 409-412.
 10. Levi F., Randimbison L., et al.: Second primary cancers in patients with lung carcinoma. Cancer July 1,1999 /Volume 86/ No 1.
 11. Levi F., Randimbison L., La Vecchia C. et al.: Multiple primary cancers to indicate association between smoking and cancer incidence: Vaud and NeuchČtel. Int.J.Cancer: 76, 913-914 (1998)
 12. Sankila R., Garwicz S., Olsen J.H. et al.: Risk of subsequent malignant neoplasms among 1.641 Hodgkin’s disease patients diagnosed in childhood and adolescence: a population based cohort study in five Nordic countries. J-Clin- Oncol.14(5):1442-6 1996
 13. Sarno A., Boddi V., Pionataro L. et al.: Risk factors for multiple primary malignancies in head and neck cancer patients. Poster. AACR Conference on Frontiers in Cancer prevention Research. October 14 -18, 2002, Boston, MA
 14. Sun E.C., Fears T.R., Goedert J.J.: Epidemiology of squamous cell conjunctival cancer. Cancer-Epidemiol-Biomarkers –Prev. 6(2):73-7 1997
 15. Wassberg C., Thörn M., Yuen J. et al.: Second primary cancers in patients with squamous cell carcinoma of the skin: a population based study in Sweden. Int.J.Cancer: 80, 511-515(1999)

Plný text v PDF