Význam minimální reziduální nemoci a metody jejího stanovení u pacientů s některými hematologickými malignitami

flag

Klin Onkol 2003; 16(2): 41-48.

Souhrn: Rychlý vývoj cytogenetiky, průtokové cytometrie a molekulární biologie rozšiřuje možnosti detekce minimální reziduální nemoci. V obecné části je uveden stručný přehled nejčastěji užívaných laboratorních technik. Ve specializované části jsou pak shrnuty literární údaje o klinickém významu detekce reziduální nemoci u některých hematologických malignit.

Plný text v PDF