Přehled pacientů kliniky dětské onkologie FN v Motole a vývoj výsledků jejich léčby v letech 1976–2000

flag

Klin Onkol 2003; 16(Suppl 2003): 85-92.

Souhrn: V letech 1976 až 2000 jsme přijali na kliniku dětské onkologie celkem 5511 pacientů, z toho 3400 s maligními nádory. Po nárůstu počtu nově přijatých na konci 70. a počátku 80. let se průměrný roční počet nově přijatých pacientů stabilizoval. Zastoupení jednotlivých diagnóz odpovídá v literatuře uváděné incidenci dětských nádorů. Výsledky léčby se v průběhu sledovaného období dramaticky mění v souvislosti s vývojem léčebných postupů. Pravděpodobnost přežití bez ohledu na diagnózu či stadium onemocněni vzrůstá z 45 % v letech 1976 – 1980 na 74% v letech 1996 – 2000. Pokrok se však u jednotlivých diagnóz liší. Např. germinální nádory (92%) oproti maligním nádorům měkkých tkání (64%).

Plný text v PDF