Prof. Koutecký – zakladatel české dětské onkologie

flag

Klin Onkol 2003; 16(Suppl 2003): 127-128.

Souhrn: Profesor MUDr. Josef Koutecký se od samého počátku své odborné praxe věnoval problematice dětské onkologie a stal se zakladatelem zcela nového oboru, který dosud v naší republice neexistoval. Nesmírným osobním úsilím a odborným nadšením se mu od přelomu 60. a 70. let 20. století daří postupně obor dětské onkologie institucionalizovat. V roce 1971 se stal ordinářem a roku 1974 vedoucím stanice dětské onkologie. V roce 1978 byl jmenován primářem samostatného oddělení dětské onkologie FN v Motole. Toto oddělení bylo v roce 1983 ustanoveno klinikou dětské onkologie a profesor Koutecký se stal jejím přednostou, kterým je doposud. Komplexní péči o nemocné děti a dospívající se zhoubnými nádory rozvinul na světovou úroveň. Je autorem vůbec první monografie a učebnice onkologie v ČR. Stal se prvním profesorem jmenovaným pro obor onkologie v ČR. Je autorem řady dalších monografií a mnoha set odborných publikací a přednášek. Je členem řady českých, zahraničních a mezinárodních odborných společností. Obdržel za svou práci v oboru řadu domácích i zahraničních ocenění. Byl prorektorem Univerzity Karlovy a nyní je opakovaně děkanem 2. lékařské fakulty UK v Praze.

Plný text v PDF