Klin Onkol 2003; 16(3): 129-133.

Souhrn: Karcinoid je pomalu rostoucí nádor. Objevuje se samostatně nebo v rámci mnohočetných neuroendokrinních nádorů. Biologické chování karcinoidů lze histopatologicky zpravidla obtížně hodnotit. Zásadní prognostický význam má primární lokalizace a rozsah nádoru v době stanovení diagnózy. V Masarykově onkologickém ústavu bylo léčeno v letech 1984-2002 24 mužů a 23 žen. Průměrný věk v době zjištěné diagnózy byl 48 roků u žen (medián 17-81 let) a 54 roků u mužů (medián 21-74 roků). Primární lokalizace byla v žaludku 3x, v tenkém střevu 7x, v bronchu 10x, v apendixu 9x, v ovariu 1x, v pankreatu 4x, v céku 1x, v rektu 2x, primum ignotum 10x. 30 pacientů mělo metastatické onemocnění jater, sleziny, omenta, tenkého střeva, uzlin, podkoží, oka, prsu, plic, ovaria, mozku, kostí. 23 pacientů bylo řešeno chirurgicky, 18 pacientů dostávalo různé režimy chemoterapie, 10 pacientů bylo léčeno somatostatinovými deriváty. U 5 pacientů bylo zjištěno duplicitní onemocnění.
Z našeho souboru je prokázán exitus u 18 pacientů, z nich 16 bylo diseminováno již v době zahájení léčby. Přežívání se pohybuje od 4-136 měsíců (medián je 34 měsíců), respektive od doby diseminace onemocnění od 4-48 měsíců. Naším příspěvkem chceme upozornit na heterogenitu onemocnění a nejednotnost lékařského postupu.

Plný text v PDF