Konformní plánování intersticiální brachyterapie s yvyužitím 3D plánovací konzoly

flag

Klin Onkol 2003; 16(4): 168-170.

Souhrn: Cílem konformního plánování intersticiální brachyterapie je možné zvýšení dávky v nádorovém ložisku bez většího ozáření okolních zdravých tkání a struktur. Konečným důsledkem by měla být lepší lokální kontrola onemocnění a snížení akutních a pozdních nežádoucích účinků. V zevní radioterapii je konformní plánování dnes téměř standardem, v brachyterapii se jedná o rozvíjející se metodu.

Plný text v PDF