Klin Onkol 2004; 17(1): 9-12.

Souhrn: Karcinom prostaty je příčinou smrti u 50 % pacientů s touto diagnózou. Současné možnosti léčby lokálně pokročilého a metastatického karcinomu prostaty jsou nedostatečné. Autoři rozebírají možnosti využití genové terapie karcinomu prostaty. Popsány jsou přístupy k přenosu DNA pomocí virových i nevirových vektorů, možnosti využití korektivní genové terapie a cytoreduktivní genové terapie přenosem tzv. sebevražedných genů a rovněž možnosti imunoterapie v návaznosti na manipulace s DNA.

Plný text v PDF