Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 51-56.

Souhrn: Cytogenetika a molekulární genetika se staly nedílnou součástí diagnostických a prognostických metod v onkologii solidních nádorů i hematologických malignit. Jejich význam, potvrzený na velkých souborech nemocných, se stal rutinní součástí klinické diagnostiky a v některých případech i klasifikačních kritérií. Nálezy genetických a cytogenetických změn se u leukémií a solidních nádorů pohybují v rozmezí 60-90% a zahrnují i zcela specifické změny které lze využít při identifikaci rizikových jedinců, diagnostice, k určení prognózy, predikci odpovědi na specifickou léčbu, či monitorováni aktivity procesu. Na konkrétních příkladech tří nádorů (karcinom prsu, chronická myeloidní leukémie a akutní promyelocytární leukémie) upozorň ujeme na význam genetických studií pro diagnostiku, prognózu a léčbu nemocných se solidními nádory i hematologickými malignitami v kontextu medicínském a ekonomickém.

Plný text v PDF