Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 5-10.

Souhrn: Chránit život a zdraví, respektovat autonomii pacienta a léčit správně jsou tři hlavní požadavky kladené na lékaře. HTA (health technology assessment) je formalizovanou metodologií pro naplň ování třetího požadavku léčit správně. Kromě toho může implementace HTA pomoci racionalizovat náklady a přispět k realizaci požadavku ekvity, tedy rovné dostupnosti zdravotní péče. Rovné dostupnosti nejen místem, nýbrž i kvalitou. Autoři vysvětlují východiska i důvody pro zavádění principů HTA právě v onkologii, která nabízí z několika důvodů příznivé podmínky pro tuto náročnější úroveň zdravotní péče. Je však třeba zohlednit, že parametry kvality jsou vnímány poněkud odlišně pacienty, poskytovateli , plátci a manažery zdravotní péče, HTA tedy musí zahrnovat všechny tyto úhly pohledu, nevyjímaje etické, odborné, ekonomické ani organizační aspekty. Hlavní překážkou rychlé implementace HTA je absence zájmu o problematiku hodnocení kvality zdravotní péče u plátců i manažerů zdravotní péče a chybění vůle i metodiky pro její hodnocení. Protože poptávku po implementaci HTA z řad laické veřejnosti čekat nelze, zůstává osud této problematiky zatím jen v rukou odborných společností a lékařů samotných.

Plný text v PDF