Možnosti a limity využití dat randomizovaných klinických studii v projektech HTA

flag

Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 101-104.

Souhrn: Randomizované klinické studie představují jeden z nejvýznamnějších a nejkvalitnějších zdrojů dat o účinnosti a bezpečnosti léčebných přípravků a zdravotnických prostředků. Při zobecň ování výsledků a jejich využití v HTA je však nutné respektovat některá specifika těchto experimentů, aby nedošlo k nežádoucí dezinterpretaci dat. Mezi nejvýznamnější faktory omezující širší použití výstupů klinických studií v HTA patří selekce pacientů, výzkumných týmů a zdravotnických zařízení, dále požadavek striktního dodržení protokolu a nutnost maximální spolupráce pacienta, a v neposlední řadě nízká dostupnost dat kvalitních studií z důvodu organizační a finanční náročnosti. Na druhé straně nespornou výhodou klinických studií je sofistikovaný experimentální design a vysoká kvalita dat ve smyslu jejich shody se zdrojovou dokumentací. Je proto žádoucí maximálně využít všech dostupných technologií klinických studií kdekoli je to při sběru nových dat možné (randomizace, stratifikace, kvalitní management dat) a zejména realizovat klinické studie fáze IV optimalizované cíleně pro využití výsledků v HTA.

Plný text v PDF