Klin Onkol 2004; 17(Suppl 1): 87.

Souhrn: Incidence lymfoproliferativních onemocnění a zejména non-hodgkinských maligních lymfomů (NHL) vzrůstá. VČeské republice je tento trend zachycen Národním onkologickým registrem (NOR), nicméně u nemocných s NHL existuje řada problémů, které znemožň ují bližší analýzu většího počtu NHL v rámci NOR. Kooperativní lymfomová skupina založila v roce 1999 společný registr nově diagnostikovaných nemocných s NHL. Do roku 2002 v něm bylo zachyceno téměř 1400 nově diagnostikovaných nemocných. Cílem je analýza distribuce jednotlivých podtypů NHL, analýza přežití nemocných a plánování prospektivních klinických studií. Zásadními požadavky pro splnění těchto cílů je kvalitní diagnostika zahrnující i druhé čtení referenčním patologem a dále je to kvalita primárních dat. Z dosud provedených analýz vyplývá, že distribuce odpovídá publikovaným výsledkům v zahraničí, přežití skupiny nemocných s difúzním velkobuněčným B lymfomem se pohybuje při předběžném hodnocení 442 nemocných mezi analýzou holandského populačního registru a rozsáhlého souboru více než 2000 nemocných využitých k tvorbě mezinárodního prognostického indexu. Registr sehrál významnou roli při plánování a analýze vlastních studií i plánování účasti v rámci mezinárodních studií.

Plný text v PDF