Prehl'ad vývoja a súčasné koncepcie skórovacích systémov hodnotenia toxicity kombinovanej liečby zhubných nádorov

flag

Klin Onkol 2004; 17(2): 40-45.

Súhrn: Dozáž obidvoch metód konzervatívnej liečby zhubných nádorov sa pohybuje na hranici, častejšie za hranicou toxicity – naliehavá je preto štandardizácia jej kritérií a skórovania. V roku 1982 NCI zostavil Všeobecné kritéria toxicity (CTC) pre chemoterapiu a RTOG vyvinul Skórovacie kritéria pre akútnu radiačnú morbiditu. V roku 1993 RTOG, EORTC a NCI prijali Skórovací systém pre neskoré účinky normálnych tkanív (LENT) pozostávajúci z 4 kl'účových prvkov označených akronymom „SOMA“ (S-Subjective, O-objective, M-Medical Managament, A-Analytic). Hlavnou diferenciou od predchádzajúcich stupníc/škál morbidity je akceptovanie postoja pacienta ohl'adom „ceny spojenej s úspešnou eradikáciou nádoru“ a dopad morbidity na kvalitu života chorého. V roku 1997 NCI, RTOG, EORTC, zástupcovia farmaceutického priemyslu a WHO revidovali a rozšírili CTC integrujúc systémovú liečbu, rádioterapiu a chirurgické postupy do komprehensívneho a štandardizovaného systému (CTC verzia 2.0). Od 1. októbra 2003 sú pre štartujúce klinické triály podl'a Programu hodnotenia protinádorovej liečby (CTEP) platné Všeobecné terminologické kritéria pre vedl'ajšie účinky (CTCAE, verzia 3.0). Úsilie o jednoznačnosť a štandardizáciu klasifikácie nežiadúcich účinkov multimodálnej liečby zhubných nádorov má viesť k presadeniu Smerníc pre zjednotenie štandardov pre dokumentovanie triálov (CONSORT guidelines), ktoré akceptovali významné medicínske časopisy. Vzhl'adom k prominentnej úlohe randomizovaných kontrolovaných triálov v súlade s všeobecným trendom v medicíne, je na mieste úsilie o ich metodologickú kvalitu tak významnú pre budúci rozvoj liečebných modalít v onkológii. Inak majú výsledky malú/zanedbatel'nú hodnotu, dokonca môžu byť zavádzajúce. Ide o dlhú, avšak evidentne správnu cestu vedúcu k vyššej spol'ahlivosti výsledkov.

Plný text v PDF