Klin Onkol 2004; 17(2): 59-60.

Souhrn: S rozvojem molekulárně-biologických technik v onkologii nabývá na významu dostupnost nádorové tkáně odebrané při operaci a zmrazené za přesně definovaných podmínek v tkáňové nádorové bance. Tento materiál může být zdrojem pro aktuální či budoucí výzkumné projekty, analyzující nové prognostické nebo prediktivní faktory jak na úrovni genomu, tak i proteomu, vyžadující jako výchozí materiál nefixovanou tkáň. Lze však očekávat využití i pro terapeutické rozhodovací procesy pro individuálního pacienta. Organizace podobných projektů na evropské úrovni již předpokládá v blízké budoucnosti virtuální variantu této databáze, dostupnou vědecké veřejnosti. Nádorová banka založená v Masarykově onkologickém ústavu v r.2000 má v současnosti uloženo přes 900 nádorů vybraných lokalizací.

Plný text v PDF