Odchylky v krevním obraze a poruchy hemostázy u pacientů se solidními tumory – přehled a popis případů

flag

Klin Onkol 2004; 17(3): 101-105.

Souhrn: Změny v krevním obraze a v koagulačních vyšetřeních a s nimi spojené klinické projevy jsou u pacientů se solidními tumory velmi časté. Mohou být paraneoplastickým projevem a také důsledkem onkologické léčby. Změny v krevním obraze nebo koagulační abnormality (manifestující se jako trombotické či krvácivé stavy) mohou být i prvním příznakem solidního tumoru dosud nediagnostikovaného. Stejně tak mohou změny v periferním krevním obraze, které nacházíme u pacientů se solidními tumory imitovat primární hematologické onemocnění. Předkládaná práce podává přehled abnormalit v krevním obraze a poruch hemostázy u onkologického pacienta. Uvádíme také pět krátkých kazuistik z našeho pracoviště.

Plný text v PDF