Klin Onkol 2004; 17(3): 85-90.

Souhrn: Chirurgická léčba plicních metastáz představuje vysoce efektivní a bezpečnou modalitu u exaktně vybraných nemocných. Autoři hodnotí formou přehledu následující aspekty, podílející se na úspěšnosti metody – volbu operačního přístupu, rozsah operačního zákroku, úplnost resekce, roli mediastinální lymfadenektomie, všímají si jednotlivých prognostických faktorů (počtu a velikosti metastáz, disease free intervalu, tumor doubling time, opakovaných plicních resekcí apod.).

Plný text v PDF