Kontroverzní otázky radioterapie lokálně pokročilých nádorů prsu

flag

Klin Onkol 2004; 17(4): 127-130.

Souhrn: Naše sdělení tématicky navazuje na dříve publikovaný článek „Kontroverzní otázky v pooperační radioterapii časných stádií nádorů prsu“ (Klinická onkologie 2003, roč.16, č.1, s. 4-9). Jeho cílem je upozornit na složitost problematiky léčby zářením u lokálně pokročilých stádií karcinomu prsu. Bohužel vzhledem k četnosti těchto stádií onemocnění se nejedná o problematiku okrajovou. Radioterapie je zde nedílnou součástí multimodální léčby vedle systémové léčby a léčby chirurgické.
Jejím hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti vzniku lokální recidivy onemocnění a tím i zlepšení celkového přežití.
Maximální lokoregionální kontroly onemocnění je ovšem dosaženo při kombinaci systémové léčby, chirurgického výkonu a radioterapie. V indikacích i ve vlastní technice radioterapie u lokálně pokročilého karcinomu prsu existuje řada kontroverzních otázek, na které jsme se pokusili hledat odpovědi.

Plný text v PDF