Taxol nebo cisplatina v konkomitantní chemoradioterapii karcinomu děložního čípku?

flag

Klin Onkol 2004; 17(5): 167-171.

Souhrn: Paclitaxel a cisplatina jsou cytostatika efektivní v léčbě pokročilých cervikálních karcinomů s prokázaným radiopotenciačním efektem. V naší studii jsme sledovali léčebný efekt a projevy toxicity obou preparátů podávaných týdně společně s radioterapií.
Metodika: Od října 1999 do června 2003 bylo šedesát pacientek s lokálně pokročilým cervikálním karcinomem stadia IIB-IIIB léčeno radioterapií a konkomitantní chemoterapií. Paclitaxel v dávce 50 mg/m2 ve skupině I 30 pacientek a cisplatina 40 mg/m2 ve skupině II 30 pacientek byly aplikovány jedenkrát týdně. Chemoterapie pokračovala v průběhu celé léčby radioterapií (kombinovaná zevní a intrakavitární radioterapie).
Výsledky: Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi skupinou I a II v hodnotách DFI (P=0,66) a OS (P=0,60). Median follow up byl 18 měsíců versus 12 měsíců, CR bylo 90% versus 80% ve skupině I versus II. Byly zjištěny statisticky signifikantní rozdíly u leukopenie gr. 2 or 3 (P=0,038), GIT toxicity (P<0,001) a urologické toxicity (P=0,035). Alopecie a hypersensitivní reakce se vyskytly pouze ve skupině I. Toxicita byla střední a nevyskytly se žádné život ohrožující komplikace. Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly v DFI mezi různými histologickými podtypy.
Závěr: V naší studii jsme potvrdili vysokou efektivitu obou radiosensibilizátorů bez signifikantních rozdílů DFI a OS. Chemoterapie byla dobře tolerována, toxicita byla mírná.

Plný text v PDF