Klin Onkol 2004; 17(5): 157-161.

Souhrn: Proteomické přístupy sebou přinesly nové naděje na objevení biomarkerů použitelných pro diagnostiku onemocnění, předpovědi citlivosti na terapii a monitorování progrese. Velké úsilí bylo věnováno identifikaci tisíce proteinů v séru, plasmě, moči a tkáňových lyzátech za využití hmotnostní spektrometrie. Diagnostika založená na využití metod hmotnostní spektrometrie má v molekulární medicíně velký potenciál. S využitím nejmodernějších technologií hmotnostní spektrometrie je možné vyvinout nové klinické testy, které budou praktické, robustní, přesné a především levné. Nejnovější přístup také nazývaný analýza proteomového profilu („proteomic pattern analysis“) lze považovat za potenciálně efektivní metodu včasné diagnostiky nemocí jako jsou nádory ovária, prsu, prostaty a jiných tkání. Tato metoda se opírá o charakteristický profil proteinů a nikoliv pouze o identifikaci individuálního biomarkeru. Získání charakteristického proteinového profilu s využitím „Surface-Enhanced Laser Desorption/Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry (SELDI-TOF MS)“ patří mezi nejnovější přístupy vedoucí k objevování těchto proteinových spekter schopných podílet se na odlišení chorobného stavu od zdravého stavu s vysokou sensitivitou a specificitou. Tyto nové přístupy spojují na jedné straně analýzu proteinů vázaných k pevné matrici hmotnostní spektrometrii a na druhé straně bioinformatiku, což umožňuje detekci patologických stavů projevujících se změnou proteomu v séru, plasmě, moči a tkáňovém nebo buněčném lyzátu. Výhodou těchto přístupů bude vývoj rapidních a ekonomicky výhodných testů s odpovídající klinickou sensitivitou a specificitou. Lze předpokládat, že tyto nové technologie přispějí k dramatickým změnám v detekci nemocí, jejich monitorování a jejich sledování.

Plný text v PDF