Hodnota rekonstrukce prsu TRAM lalokem u pacientek s invazivním karcinomem prsu

flag

Klin Onkol 2004; 17(6): 208-212.

Souhrn:
Východiska: Rekonstrukce prsu po mastektomii přenosem TRAM (tranversus rectus abdominis musculocutaneus) laloku je technicky zvládnutá na mnoha pracovištích plastické chirurgie České republiky. Přesto se provádí jen u malého procenta kandidátek. Jakou hodnotu má tato operace pro pacientky s karcinomem prsu není známo a může být sporná pro pacientky, u kterých se vyvinou v pooperačním období metastasy.
Typ studie: Cílem bylo 1. pokusit se určit hodnotu rekonstrukce prsu přirovnáním k délce života s rekonstruovaným prsem, která by vyvážila veškeré útrapy spojené s rekonstrukcí. 2. Porovnat estetický výsledek rekonstrukce s hodnotou rekonstrukce.
Soubor: 78 pacientek operovaných na klinice plastické a estetické chirurgie, FN u sv. Anny v Brně, v letech 1990-1996.
Metoda: V 8 položkovém dotazníku definovaly pacientky na základě vlastních zkušeností délku života s rekonstruovaným prsem, které vyrovná útrapy s rekonstrukcí. Hodnotu jsme porovnali s objektivním posouzením estetického vzhledu rekonstrukce.
Výsledek a závěr: 1. Nejčastější hodnota rekonstrukce prsu TRAM lalokem u pacientek po mastektomii je 2,5 roku života s rekonstruovaným prsem. I když je tato hodnota velmi individuální je možné ji brát v úvahu při indikaci i plánování termínu operace. 2 Vzdor obtížnosti operace hodnotí, na základě svých zkušeností, téměř všechny pacientky rekonstrukci pozitivně a doporučily by ji ostatním pacientkám. 3 Neprokázala se korelace mezi hodnotou a estetickým výsledkem rekonstrukce. Pacientky oceňují především obnovení základní symetrie hrudníku.

Plný text v PDF