Využití pozitronové emisní tomografie v radioterapii

flag

Klin Onkol 2004; 17(6): 201-202.

Souhrn: Pozitronová emisní tomografie je novou diagnostickou metodou, která se začíná uplatňovat v onkologii. Je doplň kovou metodou ke standardně používaným vyšetření, uplatňuje se v diferenciální diagnostice benigních a maligních lézí, v rozlišení recidiv a poléčebných změn. Nově se začíná uplatňovat v predikci léčebné odpovědi a vytipování pacientů s horší prognózou. V radioterapii má své místo jako doplňující metoda při určování cílových objemů. Zvýšené zařazení PET do léčebné praxe může změnit strategii léčby a tím i zlepšit léčebné výsledky.

Plný text v PDF