Prediktivní význam sérového HER-2/neu u nemocných s karcinomem prsu léčených Herceptinem

flag

Klin Onkol 2005; 18(1): 23-26.

Souhrn.
Východiska: HER-2/neu onkogen kóduje transmembránový receptor růstového faktoru, onkoprotein HER-2/neu. Jeho zvýšená exprese byla prokázána v primární nádorové tkáni až u 30 % nemocných s karcinomem prsu. Extracelulární doména tohoto onkoproteinu (sérový HER2) je prokazatelná v cirkulaci.
Soubor, metody: V našem souboru 28 nemocných jsme hodnotili dynamiku sérových hladin HER-2/neu (ELISA test, Oncogene Science) v průběhu terapie Herceptinem.
Výsledky: Nemocné bez odpovědi na terapii vykazují v době prvního restagingu signifikantně vyšší hodnoty koncentrace sérového HER2, které obvykle od počátku terapie neklesají pod diskriminační hranici. U nemocných, u nichž bylo dosaženo nejlepší klinické odpovědi typu kompletní či parciální remise, je po 3 měsících léčby obvykle hladina sérového HER2 v normě, i když byla před terapií zvýšena. Sérový CA15-3 a CEA nevykazují při hodnocení těchto dvou skupin responderů signifikantní změny. Rovněž při dlouhodobém monitorování je prediktorem selhání terapie především zvýšená hladina sérového HER2, a to její hodnota po třech měsících.
Závěr: Monitorování sérových hladin HER2 během aplikace Herceptinu se zdá být vhodným parametrem pro zhodnocení účinnosti této terapie jak bezprostředně po jejím zahájení, tak i při její dlouhodobé aplikaci.

Plný text v PDF