Prediktivní cena 99mTc-mibi scintigrafie u nemocných s mnohočetným myelomem a potenciální úloha metody při jejich sledování po terapii

flag

Klin Onkol 2005; 18(2): 46-50.

Souhrn:
Východiska: Doposud byl jen ojediněle prezentován prediktivní potenciál 99mTc-MIBI scintigrafie a možnost jejího využití při monitorování nemocných s mnohočetným myelomem (MM) po terapii.
Typ studie a soubor: Cílem naší práce bylo zjistit, zda a jakou prediktivní cenu u pacientů s MM 99mTc-MIBI scintigrafie má a zda ji lze využít při jejich sledování po léčbě. Předmětem analýzy byl soubor 29 pacientů s MM, kteří podstoupili dvě 99mTc-MIBI scintigrafie; před a po intenzivní chemoterapii.
Metody a výsledky: Rozhodnutí zahájit chemoterapii bylo založeno výhradně na klinických a laboratorních ukazatelích onemocnění, nikoliv na výsledcích scintigrafie, stejně tak k rozhodnutí provést druhou 99mTc-MIBI scintigrafii vedly změny klinického stavu a laboratorních vyšetření pacientů. V době provedení druhého scintigrafického vyšetření byl prováděn restaging a klinický stav i scintigrafické nálezy byly hodnoceny z hlediska progrese, zlepšení a stability. Mezi 99mTc-MIBI scintigrafií před léčbou a klinickým stavem nemocných po chemoterapii byla zjištěna signifikantní korelace (÷2 = 14,5; P = 0,001) podobně jako mezi scintigrafií a klinickým obrazem pacientů po chemoterapii (÷2 = 15,29; P = 0,004;). Dále byla prokázána korelace změn scintigrafických nálezů se změnami klinického obrazu pacientů před a po chemoterapii (÷2 = 23,5; P < 0,001).
Závěry: Výsledky naší práce ukázaly, že 99mTc-MIBI scintigrafie nemocných s MM lze využít jak v predikci výsledků chemoterapie, tak v monitorování výsledků a průběhu choroby.

Plný text v PDF