Klin Onkol 2005; 18(4): 145-148.

Souhrn: Cílem práce bylo sledování exprese onkoproteinu Myc, PDFG a bFGF u souboru 42 bioptických vzorků, z nichž bylo 11 nodulárních melanomů (NM), 12 superficiálních melanomů (SSM), 9 dysplastických névů a 10 konvenčních pigmentových névů. Vyšetření bylo provedeno na tkáňových řezech metodou nepřímé imunohistochemie s použitím EnVision plus kitu. Zjistili jsme, že exprese Myc a PDGF byla signifikantně vyšší u nádorových buněk než u benigních melanocytů. Nebyla prokázána významně vyšší exprese bFGF. Tento protein však vykazoval rozdílnou intracelulární distribuci. Sledované antigeny jsme prokázali i ve stromálních elementech v okolí maligních lézí. Toto zjištění podporuje hypotézu o vzájemné kooperaci melanomových buněk a buněk nádorového stromatu při rozvoji onemocnění. Nelze vyloučit, že ovlivnění nádorového stromatu může být jednou z cest, jak terapeuticky ovlivnit progresi maligního melanomu.

Plný text v PDF