Intersticiálna brachyterapia recidivujúcich high grade gliómov

flag

Klin Onkol 2005; 18(5): 166-171.

Súhrn: Primárne malígne tumory mozgu predstavujú 1,5% zo všetkých zhubných nádorov. Pacienti s malígnym gliómom sú liečení chirurgicky a/alebo externou rádioterapiou. Napriek tomu nastáva takmer vo všetkých prípadoch recidíva. Až v 90% prípadov sa rekurencia nachádza v 2 cm leme okolo primárneho tumoru. Príčinou je hlavne obmedzená rádiosenzitivita gliómov a senzitivita normálneho mozgového tkaniva. Brachyterapia ponúka zaujímavú alternatívu šetrenia zdravého mozgového tkaniva prostredníctvom rapídneho poklesu dávky žiarenia mimo tumoru.

Plný text v PDF