Prognostické faktory u metastatických nádorů ledvin

flag

Klin Onkol 2005; 18(6): 216-218.

Souhrn: Stanovení a zhodnocení prognostických faktorů významně ovlivňuje výsledky léčby u pacientů s metastatickým nádorem ledvin. V naší studii jsme sledovaly vztah mezi předléčebnými prognostickými faktory a přežitím.
Soubor a metodika: Zařazeno bylo 33 pacientů s metastatickým nádorem ledvin, kteří byli léčení imunochemoterapií dle Atzpodiena v letech 1996-2004. Sledovány byly následující prognostické rizikové faktory spojené s horším přežíváním:

  1. Karnofsky performance status pod 80%
  2. hladina LDH nad 1,5x normu
  3. hladina serového hemoglobinu pod hranici normy
  4. hladina sérového vápníku nad normu
  5. absence předchozí nefrektomie.
Nemocní byli rozděleni do rizikových skupin a byl porovnáván medián přežití.
Výsledky: Nízce rizikovou skupinu ( 0 rizikových faktorů) tvořilo 18 pacientů (55 %). Medián přežití byl 21,3 měsíce ( 5-103 měsíce). Patnáct pacientů (45%) s 1-2 nepříznivými prognostickými faktory bylo zařazeno do středně rizikové skupiny s mediánem přežití 10,9 měsíce ( 2-114 měsíce). Pacienty s třemi a více rizikovými faktory jsme v souboru neměly. Medián doby sledování byl 32 měsíců (4-114 měsíců).
Závěr: V naší studii jsme potvrdily vztah mezi rizikovými prognostickými faktory a zhoršeným přežitím. Zařazení pacientů do rizikových skupin je účelné pro určení prognosy a pro nově vytvářené klinické studie. Otázkou zůstává, zda a jakým způsobem by měly prognostické faktory ovlivňovat současný terapeutický přístup.

Plný text v PDF