33. kongres ISOBM

flag

Klin Onkol 2006; 19(2): 153-154.

Ve dnech 24. 28. září 2005 se konal 33. kongres ISOBM (International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine) Cancer Research, Tumor Markers, Clinical Oncology v Ixii na ostrově Rhodos, kterého jsem se spolu s dalšími 15 kolegyněmi a kolegy z ČR měla možnost účastnit. Přednáškové bloky byly věnovány jednotlivým onkologickým topikám a problematice vyšetřování nádorových markerů. Jako nové markery byly uvedeny: kalikreiny (E. Diamandis Kanada, a V. Barak Israel), heparanasa (Vlodavsky I, Israel), matrilysin ( Imai K., Japonsko) a receptory AFP ( Moro M., Kanada), SMR (soluble mesothelin-related proteins) pro diagnózu a monitorování mesotheliomu.


Kalikreiny patří do rodiny hormonálně regulovaných serinových proteáz, jejichž funkce není ještě zcela známá. Jsou exprimovány zejména tkáněmi hormonálně závislými (mamma, ovarium, prostata, varle). Předpokládá se úloha alespoň některých z nich v procesech koagulace, fibrinolýzy, digesce, ale iregenerace a remodelace extracelulární matrix ( ECM) i receptorové aktivace. Porucha regulace kalikreinů se objevuje u mnoha typů nádorů, zvláště u karcinomů vaječníků. Nesou diagnostickou i prognostickou informaci. Exprese kalikreinů hKLK 6 a 10 u ca ovaria je spojována s agresivitou tumoru i terapeutickou odpovědí I naše pracovište se podílí na této mezinárodní studii. Proteoglykan heparan-sulfát má klíčovou roli v extracelulární matrix (ECM).

Heparanasa je preferenčně exprimována u různých lidských nádorů (od karcinomu pankreatu až k meduloblastomu) a její overexprese odpovídá invazivitě fenotypu. Působí uvolň ování angiogenetických faktorů z ECM a zvyšuje metastatický potenciál, redukuje pooperační přežívání. Je slibným terčem vyvíjených antikancerogenních látek.

Matrilysin (MMP-7) je metaloproteinasa, která působí při degradaci ECM, invasi i progresi tumoru. Současné studie se zaměřují zejména na ovlivnění terapeutického efektu u karcinomu prsu.
Působí během různých fází maligní transformace, ovlivňuje Ecadherin, adhesivní procesy, integriny.
Receptor pro AFP (RECAF) slouží ke vnášení mastných kyselin a jiných molekul do fetálních buněk většiny tkání. Není exprimován normální tkání, ale až nádorovou tkání. Je stanovitelný pomocí RIA metod ve tkáni ca prsu (sensitivita 93%), ovaria (96%), plic (94%), žaludku (90%), prostaty (88%), čípku (86%), lymfomu i melanomu (80%) a u mnoha dalších malignit.


SMR (soluble mesothelin-related proteins) je novým markerem pro mesotheliom, tumor, který dříve neměl žádný vhodný marker (sensitivita 50-70%) a je testován i u ovariálního karcinomu. Tento marker vyvinula firma CISBIO pod názvem Mesomark.
Pro karcinom prsu byly testovány sekretoglobiny (Duffy, Irsko), nízkomolekulární proteiny mammaglobin A (MGA) a mammaglobin B (MGB) a lipofilin B (LPB). MGA a LPB by mohly být vhodnými novými markery. Doporučenými markery zatím však zůstávají CA 15-3 a CEA, které jsou v případě potřeby doplňovány stanovením HER2-neu, ve tkáni též stanovením hormonálních receptorů.
Prof. Lynch mluvil o přínosu časné identifikace HBOC (Hereditary-Breast Ovarian Cancer), profylaktické salpingoovarektomii s hysterektomií u BRCA 1 a nosiček i o HDGC (Hereditary-Difuse Gastric Cancer), kde je penetrance 70-80% a až se onemocnění projeví, je už pozdě na úspěšnou terapii. Naopak screening ze 65% redukuje mortalitu. Využívá se DNA testování germline mutace.

U karcinomu ovaria doporučovala prof. Stieber spolu s CA 125 také vyšetřování markeru CYFRA 21-1. Pro monitorování efektu terapie u této diagnózy je vhodná kombinace CA 125 s TPS. TPS menší než 100 po 3 cyklech chemoterapie je nezávislým prognostickým parametrem 10-letého přežívání (Van Dalen). Pokračují práce na vývoji anti-ovariálních vakcín (O’Brien).


Odpověď k terapii

u nádorů tlustého střeva a pankreatu predikují hodnoty nukleosomů a jejich AUC křivka v průběhu 1.-3. dne po chemoterapii (Holdenrieder S.),

u karcinomu plic navíc i marker CYFRA 21-1.

Pro malobuněčný plicní karcinom (SCLC) je doporučována kombinace markerů NSE a proGRP,

pro nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) na prvním místě CYFRA 21-1 na základě výsledků v mezinárodní studii.


U kolorektálního karcinomu se osvědčila adjuvantní chemoterapie u hladin CEA před terapií vyšších než 8,2mg/l. Růstový faktor cévního endotelu (Vascular Endothelial Growth Factor VEGF) je vhodným markerem rekurence choroby i prognostickým parametrem. Korelaci sérových hladin receptoru lidského epidermálního růstového faktoru (EGFR) ELISA kitem Oncogene Science a HER2 (Advia Centauer, Bayer) prokázala K. Spindler z dánského pracoviště, která je vyšetřovala společně s VEGF (ELISA R&D systems) na velkém souboru nemocných s touto diagnózou.


U karcinomu pankreatu stanovování hodnot CA 19-9 pomáhá šetřit náklady na neefektivní terapii.


Pro karcinom prostaty k detekci kostních metastáz byl doporučen kostní marker P1NP.


Pro karcinoid a feochromocytom chromogranin A s vysokou sensitivitou (kolem 90%). Tuto jsme mohli potvrdit i z našeho pracoviště, protože jsme tento marker začali stanovovat jako jedni z prvních v ČR.


Pro maligní melanom je jednoznačně doporučován protein S100. Práce L. Smita (NL) srovnávala s vyšetřením pozitronovou emisní tomografií (PET), podobně jako na našem pracovišti. Pracuje se na přípravě xenovakcín (Severin S.)


Pro karcinom čípku je nejlepším markerem SCCA (Molina).

U karcinomu močového měchýře se osvědčil screening pomocí NMP (Oehr), adjuvantní intravezikální léčení lecitinem nevykázalo lepší výsledky než užití BCG.


C. Sturgeon (UK) podala přehled současného stavu Guidelines vyšetřování markerů pro jednotlivé malignity (UICC i EGTM) a závěry koncensu konference pro testikulární tumory. Trochu skeptický pohled na současné možnosti proteomiky v přehledu shrnul prof. Diamandis.
Srovnání BNP a NT-proBNP, kardiomarkerů různé provenience pro účely sledování kardiotoxicity přednesl L. Holubec. Výsledky jsou srovnatelné i se studií publikovanou z MOÚ Brno (Dr.Umlauf).


Hlavní cenu posterových prezentací autorů do 35 let získalo portugalské pracoviště (Cunha N.) za práci „ Thyreoglobulin detection in fine-needle aspirates of cervical lymph nodes: a technique for the diagnosis of metastatic papillary thyroid cancer“.


Domů si účastníci odváželi nejen řadu nových podnětů k další práci, ale i zajímavé zážitky z krásného a historickými památkami bohatého ostrova.

Plný text v PDF