Klin Onkol 2006; 19(2): 138-142.

Souhrn
Nádorová onemocnění představují velmi závažná onemocnění postihující každého třetího až pátého člověka v populaci. Nedávno bylo zjištěno, že hladiny metalothioneinu (MT) je možné využít jako markeru průběhu nádorových onemocnění. Je známo, že MT je nízkomolekulární intracelulární protein, jehož primární funkcí je udržení homeostázy těžkých kovů v živých organismech.
Metody: Pro analýzu MT jsme použili (vlastní) námi navržený elektroanalytický postup využívající adsorptivní přenosovou techniku. Elektroanalýza probíhala na přístroji AUTOLAB ve spojení s VA-Stand 663 (Metrohm, Switzerland) v klasickém tříelektrodovém uspořádání v roztoku základního elektrolytu 1 mol.dm-3 amonného pufru a 1 mmol.dm-3 Co(NH3)6Cl3. Základní biochemické vyšetření séra bylo provedeno na automatickém analyzátoru Advia 1650 a Centaur. Vzorky krevních sér byly získány od 28 pacientů se zhoubnými nádory prsu, tlustého střeva a nebo melanomem v průběhu roku 2005 na klinikách FN Motol. Před vlastní elektroanalýzou byl každý vzorek tepelně denaturován 15 min. při 99°C a centrifugován při 4°C, 15 000 g po dobu 30 min.
Výsledky: Zjistili jsme, že v krevním séru pacientů s nádory prsu byl průměrný obsah MT 1.6 µmol.dm-3, přičemž u 9 pacientů překročila hladina MT 1 µM (64 %) a u tří byla hladina MT vyšší než 2 µmol.dm-3 (21%). U pacientů se zhoubným nádorem tlustého střeva byla průměrná hladina MT 3,2 µmol.dm-3, tedy 2krát vyšší než u nádoru prsu. Obsah MT vyšší než 1 µmol.dm-3 byl pozorován u 8 pacientů (88 %) a u 3 byla hladina MT vyšší než 2 umol.dm3 (33 %). V případě pacientů s melanomem byla průměrná hladina MT 1,97 µmol.dm-3. Vyšší hladina MT byla pozorována u všech pacientů s vyššími hodnotami jaterních enzymů. Velmi zajímavá shoda byla také pozorována mezi hodnotou nádorového markeru CA 15-3 a hladinou MT.
Závěr: Elektroanalytických technik je možné využít pro analýzu sérových hladin MT u pacientů se zhoubnými nádory. Hladina MT výrazně vzrůstá u vě tšiny pacientů se zhoubnými nádory.

Plný text v PDF