Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR.

flag

Klin Onkol 2006; 19(2): 153.

Ve dnech 4. až 6. listopadu 2005 proběhla v příjemném prostředí hotelu Gomel v Českých Budějovicích 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR.
Program konference byl rozdělen do několika sekcí. Páteční program se zabýval problémy hematologie a podpůrné péče v dětské onkologii. Sobotní program byl pak věnován leukémiím a nádorům CNS. V neděli byla konference zakončena přednáškami na téma maligních lymfomů a hemostázy. Vyzvaná přednáška prof. Erica Bouffeta zazněla na téma The state of the art management of CNS tumors in children. Zhodnotil v ní dosavadní poznatky z klinických studií léčby mozkových nádorů u dětí. I přes veškerý pokrok v léčbě jsou někdy léčebné výsledky nepříznivé. V léčbě se uplatňuje kombinace všech léčebných modalit chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Rozsah chirurgické resekce je důležitým prognostickým faktorem v případě diagnózy meduloblastomu, ependymomu alowihigh-grade gliomů. Přesto řada tumorů mozku zůstává chirurgicky neřešitelná. Nezastupitelná je i role radioterapie v léčbě mozkových tumorů . Byl prokázán její význam na celkovou prognózu onemocnění v indikace pooperační, ale i v léčbě s kurativním záměrem. V současné době je v popředí snaha o snížení radiační zátěže a pozdního poškození zdravých tkání. Jednou z možností snížení radiační toxicity je konformní radioterapie, IMRT, plánování pomocí dalších zobrazovacích metod (MR, PET) a také stereotaktická radioterapie. Prokazatelný význam radioterapie je v léčbě meduloblastomu. Není však dosud jasné, jestli hyperfrakcionační režimy jsou účinnější než standardní a také přesné stanovení indikací ozařování kraniospinální osy. Důležité je však zjištění, že redukce trvání terapie je významným prognostickým faktorem. V případě high-grade gliomů je prokázán význam pooperační radioterapie, u low-grade gliomů je důležitým prognostický faktorem pouze chirurgická léčba. Role adjuvantní chemoterapie nebo radioterapie je dosud nejasná.
Velmi špatnou prognózu mají nádory mozkového kmene. Jde o inoperabilní tumory a v léčbě se používá radioterapie. Pro přínos chemoterapie existuje jen málo studií. Význam chemoterapie v léčbě mozkových nádorů je limitován neprůchodností cytostatik přes hematoencefalickou bariéru. Nyní probíhají studie s konkomitantní chemoradioterapií s temodozolomidem následované autologní transplantací kmenových buněk s povzbuzujícími výsledky. Své zkušenosti s léčbou podle tohoto protokolu vystoupili dětští onkologové z FN Motol i FDN Brno. Možnosti využití nových diagnostických metod v radioterapeutické praxi ukázala přednáška dr. Novotného zMOÚ na téma Biologický cílový objem v radioterapii lymfomů. Na našem oddělení používáme pozitronovou emisní tomografii k plánování radioterapie od poloviny roku 2004. V případě dětských pacientů s maligními lymfomy jsme toto vyšetření zatím využili pouze u čtyř pacientů. Použití fúze CT a PET vyšetření nám umožňuje lépe stanovit cílový objem, eskalaci dávky v nádoru a také větší šetření zdravých tkání. Zobrazení metabolických tkání pomocí pozitronové emisní tomografie umožní zvolení optimální ozařovací techniky a zabrání tak možnému poddávkování nebo overtreatmentu.

Plný text v PDF