Súčasné postavenie chirurgie v liešbe pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu.

flag

Klin Onkol 2006; 19(2): 121-123.

Sumár: Najčastejším miestom lokalizácie vzdialených metastáz kolorektálneho karcinomu je pečeň. A v nej môžu byť prítomné izolované alebo mnohopočetné ložiská. Z hl'adiska resekcie, ako aj manažmentu celkovej liečby, možeme metastatické postihnutie pečene rozdeliť na izolované, viacpočetné a inoperabilné. Základom liečby izolovaných metastáz je resekcia pečene. Vďaka technike "bezkrvavej" resekcii pečene je možné minimalizovať rozsah resekcie, vykonaním neanatomickej resekcie, ako aj operaciu za asistencie laparoskopie. V kombinacii s adjuvantnou onkologickou liečbou ma ešte lepšie výsledky. Pacienti s pritomnými viacpočetnými metastázami v pečeni boli v minulosti kontraindikovaní k resekcii. Vďaka pokroku v chirurgii, onkologii, radiologii sa aj títo pacienti stali kandidátmi resekčného výkonu, tzv. "dvojstupňovej resekcie pečene". Tento liečebný postup preukazateľne zlepšuje výsledky dlhodobého prežívania. V skupine pacientov s inoperabilnými metastázami je doporučená len paliatívna onkologická a radiologická liečba. Kuratívna alebo non-kuratívna resekcia pečene, u indikovanej skupiny pacientov, sice prináša benefit v zmysle lepšieho prežívania, ale dobre výsledky sa docielia len komplexnou, multimodálnou liečbou v spolupráci chirurga, onkológa a radiologa.

Plný text v PDF