Angiogeneze a anti-angiogenní terapie u nádorových onemocnění se zaměřiením na cirkulující vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF).

flag

Klin Onkol 2006; 19(4): 212-216.

Souhrn
Po desetiletích, kdy je známo, že angiogeneze je zásadním krokem pro progresi růstu nádorů, se inhibitory angiogeneze stávají součástí léčby maligních onemocnění. Jedním z prvních testovaných angiostatik je bevacizumab (Avastin), protilátka proti VEGF, tj. vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru. VEGF, jeden z hlavních iniciátorů angiogeneze, který je produkován nádorovými buňkami, indukuje vaskularizaci tumoru endoteliemi okolní tkáně nádoru a prekurzory endoteliálních buněk z kostní dřeně. Snaha nalézt vhodný prediktivní parametr pro ověření účinnosti anti-angiogenní terapie vedla k otázce, zda by tímto faktorem mohla být hladina VEGF v cirkulaci nebo nádorové tkáni, ev. výskyt endoteliálních buněk v periferní krvi. V této práci jsou shrnuty současné poznatky o angiogenezi při maligním procesu se zaměřením na VEGF, jeho vlastnosti a možnosti stanovení především v cirkulaci ve vztahu k efektu anti-angiogenní terapie.

Plný text v PDF