Klin Onkol 2006; 19(5): 260-264.

Souhrn
Východiska: Mnohočetný myelom (MM) je hematoonkologické onemocnění způsobené maligní transformací B-lymfocytů, jejich klonální proliferací a akumulací terminálních vývojových stadií plazmocytů (myelomových buněk). Za optimální léčebný postup je v současné době považována vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací štěpu kostní dřeně, který může navodit kompletní léčebnou odpověď, prodloužit významně přežití, avšak relapsu onemocnění nezabrání.
Typ studie a soubor: Na základě preklinických i klinických pozorování je zřejmé, že významnou úlohu při prodloužení remise myelomu po autologní transplantaci hrají myelom-reaktivní T lymfocyty. Proto se jako nadějné jeví využití myelom-reaktivních T lymfocytů jako adoptivní buněčné imunoterapie při autologní transplantaci štěpu kostní dřeně. Analýza TCR repertoáru T lymfocytů poskytuje informaci o spektru rozeznávaných antigenů.
Metody a výsledky: Po naložení dendritických buněk (DB) apoptickými tělísky nádorových buněk mohou být identifikovány a expandovány potenciální cytotoxické myelom-specifické T lymfocyty. Z aktivovaných lymfocytů byla po izolaci mRNA provedena ukotvující reverzní transkripce modifikovanou verzí SMART metody. Po klonovaní PCR produktu do plazmidového vektoru a transformaci baktérií byly zjišťovány jedinečné sekvence jednotlivých klonotypů. Byla prokázána oligoklonalita TCRB receptoru u myelom-specifických in vitro expandovaných T lymfocytů, v jednom případě se jednalo o monoklonální populaci nádorově specifických T lymfocytů. Tato zjištění svědčí o existenci myelom-specifických antigenů, které stimulují pouze určité autologní T lymfocyty. Závěry: Charakterizace T lymfocytárního receptoru (TCR) myelom-specifických klonů představuje novou metodu imunologického sledování účinnosti protinádorové léčby.

Plný text v PDF