Nové diagnostické, prognostické a terapeutické aspekty primárních kožních lymfomů.

flag

Klin Onkol 2006; 19(5): 243-251.

Souhrn
Primární kožní lymfomy představují heterogenní skupinu lymfomů z T a B buněk, které se na rozdíl od identických uzlinových protějšků vyznačují zpravidla výrazně lepší prognózou a z toho důvodu vyžadují i aplikaci rozdílných, většinou méně agresivních terapeutických postupů. Diagnostické, prognostické a terapeutické aspekty primárních lymfomů kůže dnes nejlépe definuje WHO-EORTC klasifikace. I tento klasifikační systém se stejně jako předchozí bude dále vyvíjet na základě dynamického rozvoje metod molekulární genetiky a výzkumu nových genových alterací a exprese proteinů, což výsledně umožní další zdokonalení terapeutických schémat pro jednotlivé subtypy kožních lymfomů.

Plný text v PDF